image_pdfPDF olarak Kaydetimage_printYazdır

T.C.

YARGITAY

18. HUKUK DAİRESİ

E. 1999/16133

K. 2000/1036

T. 31.1.2000

• KAT MALİKLERİ KURULU KARARININ İPTALİ ( Olumlu Oy Kullanarak Karara Katılan Maliklerin Hasım Gösterilmesi Gereği )

• İMZA YETKİLERİNİN DEVRİ ( Kat Malikleri Kurulu Kararının İptali-Husumet )

• HUSUMET ( Kat Malikleri Kurulu Kararının İptali )

634/m.27,28,29,30,31

ÖZET :Karar iptali davalarında iptali istenen karara olumlu oy kullanarak katılan maliklerin hasım gösterilmesi gerekir. Bu nedenle karara olumlu oy veren maliklerin davaya katılımlarının sağlanması gerekirken, katılanların imza yetkilerinin divan heyeti üyelerine devretmeleri ve kararın bu üyelerce imzalanması nedeniyle olumlu oy veren maliklerin dahil edilmeden divan heyeti üyeleri aleyhine eksik inceleme ile hüküm kurulması hatalıdır.

DAVA : Dava dilekçesinde 31/10/1998 tarihli kat malikleri kurulu kararının iptali ile yönetim kurulu üyeleri hakkında yasal işlem yapılması istenilmiştir. Mahkemece davanın kısmen kabulü cihetine gidilmiş, hüküm davalılardan Özber, Saadettin, Satılmış tarafından temyiz edilmiştir.

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

KARAR : Dava, 31/10/1998 tarihli kat malikleri kurulu kararının bildirilmediğinden talep gibi karar verilmiştir.

Karar iptali davalarında iptali istenen karara olumlu oy kullanarak katılan maliklerin hasım gösterilmesi gerekir. Bu nedenle karara olumlu oy veren maliklerin davaya katılımlarının sağlanması gerekirken, katılanların imza yetkilerinin divan heyeti üyelerine devretmeleri ve kararın bu üyelerce imzalanması nedeniyle olumlu oy veren maliklerin dahil edilmeden divan heyeti üyeleri aleyhine eksik inceleme ile hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA; temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 31/1/2000 gününde oybirliğiyle karar verildi.

image_pdfPDF olarak Kaydetimage_printYazdır