image_pdfPDF olarak Kaydetimage_printYazdır

T.C.

YARGITAY

18. HUKUK DAİRESİ

E. 2002/7941

K. 2002/10535

T. 31.10.2002

• KAT MALİKLERİ KURULU KARARININ İPTALİ DAVASI ( Kat Maliki Olmayan Bağımsız Bölüm Kullanıcısının Yönetici Seçimine İlişkin Kat Malikleri Kurulu Kararının İptali Talebi )

• KAT MALİKLERİ KURULU KARARLARI ( Bu Kararlara Bütün Kat Malikleri ile Bunların Külli ve Cüz’i Haleflerinin Uymakla Yükümlü Olması-Bu Kararlarının İptalinin Kat Maliklerince Anagayrimenkulün Bulunduğu Yer Sulh Mahkemesinden İstenebilmesi )

• AKTİF HUSUMET EHLİYETİ ( Kat Malikleri Kurulu Kararının İptalinin Kat Maliklerince İstenebilmesi-Oturma Hakkına Dayalı Olarak Bağımsız Bölümü Kullanan Davacının Yönetici Seçimine İlişkin Kat Malikleri Kararının İptalini Dava Edememesi )

• MALİK OLMAYAN BAĞIMSIZ BÖLÜM KULLANICISININ DAVA HAKKI ( Kat Maliki Olmayıp Oturma Hakkına Sahip Bağımsız Bölüm Kullanıcısının Yalınızca Kullanım Hakkını Doğrudan Etkileyen Kat Malikleri Kurulu Kararlarının İptalini Dava Edebilmesi )

634/m.27,33

ÖZET : Kat malikleri kurulu kararlarının kısmen veya tamamen iptallerini istemek yetkisi kural olarak kat maliklerine aittir. Kat maliki olmayan ancak bağımsız bölümlerden birinde kira aktine, sükna hakkına veya başka bir sebebe dayanarak devamlı bir şekilde oturanların da kullanım haklarını doğrudan ilgilendiren ve bu hakkı engelleyen kat malikleri kurulu kararlarıyla sınırlı kalmak üzere dava açabilirler.

DAVA : Dava dilekçesinde karar iptali istenilmiştir. Mahkemece davanın reddine dair verilen hükmün temyiz incelemesi müdahil Altan ve davacı tarafından, duruşmalı olarak yapılması ise davacı tarafından yasal süresi içinde verilen temyiz dilekçesi ile istenilmekle taraflara yapılan tebligat üzerine duruşma için tayin olunan günde temyiz eden davacı ( asil ) Tacettin ile aleyhine temyiz olunan davalı Vek. geldiler. Gelen vekil ve asil’in sözlü açıklamaları dinlendikten sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunarak, tetkik hakiminin açıklamaları dinlenip, gereği düşünüldü:

KARAR : Davacı, kat mülkiyeti hükümlerine göre yönetilen anagayrimenkulde kat maliki olmayan ve oğlunun bağımsız bölümünde oturup daimi olarak faydalanan kişi konumundadır.Kat Mülkiyeti Yasasının 27. ve 32. maddesi hükümlerine göre anagayrimenkul, kat malikleri kurulu tarafından, sözleşme, yönetim planı ve kanun hükümleri uyarınca alınacak kararlara göre yönetilir. Bütün kat malikleri ile bunların külli ve cüz’i haleflerinin uymakla yükümlü olduğu kat malikleri kurulunun kararına razı olmayan kat maliki veya malikleri aynı yasanın 33.maddesi hükmü uyarınca anagayrimenkulün bulunduğu yerin sulh mahkemesine başvurarak kararın iptali için hakimin müdahalesini isteyebilir. Yasanın bu hükmü uyarınca kat malikleri kurulu kararlarının kısmen veya tamamen iptallerini istemek yetkisi kural olarak kat maliklerine aittir.

Yargıtay’ın yerleşmiş uygulamalarında, kat maliki olmayan ancak bağımsız bölümlerden birinde kira aktine, sükna hakkına veya başka bir sebebe dayanarak devamlı bir şekilde oturanların da kullanım haklarını doğrudan ilgilendiren ve bu hakkı engelleyen kat malikleri kurulu kararlarıyla sınırlı kalmak üzere dava açabilecekleri, ancak, somut olayda olduğu gibi yönetici seçimi, aidat belirleme ve sair yönetimle ilgili konulardaki kat malikleri kurulu kararlarına karşı dava açma haklarının bulunmadığı kabul edilmektedir.

SONUÇ : Bu bakımdan kat maliki olmadığı için aktif husumet ehliyeti bulunmayan davacının, -kat malikleri kurulunun, yönetici seçimine ilişkin kararının iptali istemini içeren- davasının bu nedenle reddine karar verilmesi gerekirken mahkemece bu husus düşünülmeden davanın esasına girilip iddianın varit olmadığı gerekçesi ile verilen red kararı sonucu itibariyle doğru bulunduğundan gerekçesi değiştirilmek suretiyle ve yukarıda açıklanan gerekçelerle hükmün ONANMASINA, Yargıtay duruşmasında vekille temsil edilen davalı yararına takdir edilen 250.000.000 TL. vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalı tarafa verilmesine, 31.10.2002 gününde oybirliğiyle karar verildi.

image_pdfPDF olarak Kaydetimage_printYazdır