image_pdfPDF olarak Kaydetimage_printYazdır

T.C.

YARGITAY

18. HUKUK DAİRESİ

E. 2003/5270

K. 2003/8578

T. 4.11.2003

• KAT MALİKLERİ KURULU KARARI ( İptali Davasının Sadece Kararı Uygulayan Yöneticilere Değil Kararın Sahibi ve Sorumlusu Olan Bütün Kat Maliklerine Yöneltilmesi Gereği )

• HUSUMET ( Kat Malikleri Kurulu Kararının İptali Davasının Sadece Kararı Uygulayan Yöneticilere Değil Kararın Sahibi ve Sorumlusu Olan Bütün Kat Maliklerine Yöneltilmesi Gereği – Kat Malikleri Kurulu Kararı )

• İPTAL DAVASI ( Kat Malikleri Kurulu Kararına Olumlu Oy Veren Bütün Maliklere Birlikte Yöneltilmesi Gerektiği – Kat Malikleri Kurulu Kararı İptali Davası Yöneticilere Açılmışsa da Karara Olumulu Oy Veren Maliklerin de Dahili Dava Edilmesi Gerektiği )

634/m.27,33

ÖZET : Kat malikleri kurulu kararına razı olmayan kat maliki bu karara karşı açtığı davada husumeti yönetim kuruluna değil, kat malikleri kurulunda o kararda oy verenlere karşı açmalıdır.

DAVA : Dava dilekçesinde 21.1.2001 tarihli kat malikleri kurulu kararı ile 25.1.2001 tarihli yönetim kurulu kararının iptali istenilmiştir. Mahkemece davanın kısmen kabulü cihetine gidilmiş, hüküm davalılar Hannan ve Hasan tarafından temyiz edilmiştir.

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

KARAR : Dava, üzerinde kat mülkiyeti kurulu bulunan gayrimenkuldeki yönetici seçimini de içeren 21.1.2001 tarihli kat malikleri kurulu kararı ile 25.1.2001 tarihli yönetim kurulu kararının iptali istemine ilişkindir.

Kat Mülkiyeti Yasasının 33.maddesi uyarınca kat malikleri kurulu kararına razı olmayan kat malikinin bu kararın iptal istemi ile mahkemeye başvurması mümkün ise de Yargıtay’ın yerleşmiş uygulamalarında, böyle bir davanın, olumlu oyları ile kararı veren, başka bir deyişle kararın sahibi ve sorumlusu olan kat maliklerine karşı açılması aranmaktadır. Somut olayda ise dava, sadece kararı uygulamakla görevli yöneticilere karşı açılmıştır.

Bu durumda, davalı yöneticilerin aynı zamanda kat maliki olduğu da gözetilerek karara olumlu oyları ile katılan diğer kat maliklerinin kimler olduğu dava konusu kararın yer aldığı defter ve dayanağı belge ve kayıtlar incelenip tespit edildikten ve bunlar da davaya dahil edilerek taraf teşkili sağlandıktan sonra işin esasına girilerek tahkikatın tamamlanıp hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken yerinde olmayan gerekçelerle yazılı olduğu şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK’nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 4.11.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.

image_pdfPDF olarak Kaydetimage_printYazdır