image_pdfPDF olarak Kaydetimage_printYazdır

T.C.

YARGITAY

18. HUKUK DAİRESİ

E. 2004/916

K. 2004/1713

T. 8.3.2004

• KAT MALİKLERİ KURULU KARARLARI ( Aynı Kurulun Kararı Ya da Mahkemece İptal Edilmedikçe Geçerli Olup Tüm İlgilileri Bağlayacağı )

• KAT MALİKLERİ ( Kat Malikleri Kurulunun Kararlarına Uymakla Yükümlü Oldukları – Anlaşmazlığın Çözümünde Aynı Hususta Verilen En Son Kararın Uygulanacağı )

• KAT İRTİFAKI KURULU ANAGAYRİMENKUL ( Kat Malikleri Kurulunca Yönetilmesi ve Yönetim Tarzının Yasaların Emredici Hükümleri Saklı Kalmak Kaydıyla Bu Kurul Tarafından Kararlaştırılması Gereği )

634/m. 27, 33

ÖZET : Kat mülkiyeti ya da kat irtifakı kurulu anagayrimenkulün Kat Mülkiyeti Yasası’nın 27 ve 32. maddelerine göre kat malikleri kurulunca yönetilmesi ve yönetim tarzının yasaların emredici hükümleri saklı kalmak kaydıyla bu kurul tarafından kararlaştırılması gerekir. Kat malikleri kurulunun kararlarına bütün kat malikleriyle külli ve cüzi halefleri, yönetici ve denetçiler uymakla yükümlüdür. Bu kurul yönetimle ilgili olarak daha önce verdiği bir kararı kaldırmaya ve değiştirmeye her zaman için yetkilidir. Bir husus hakkında çıkan anlaşmazlığın çözümünde aynı hususla ilgili olarak varsa verilen en son karar uygulanır. Kat malikleri kurulu kararları yine aynı kurulun bir kararı ya da Yasa’nın 33. maddesi hükmü uyarınca mahkemece iptal edilmedikçe geçerli olup yukarda belirtildiği gibi tüm ilgilileri bağlar.

DAVA : Dava dilekçesinde kat malikleri kurulu kararlarının iptali ve tespit istenilmiştir. Mahkemece davanın reddi cihetine gidilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir. Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

KARAR : Dava dilekçesinde merkezi sistemle ısıtılmakta olan anayapıda ferdi sistemle ısınmaya geçilmesi yolunda iki kez karar verildikten sonra son defa merkezi sistemle ısınmanın sürdürülmesi kararlaştırıldığı halde davalının 2000 yılında kendiliğinden ferdi sisteme geçerek muaraza çıkardığından bahisle, farklı kararların iptaliyle merkezi ısıtma sisteminin devamına karar verilmesi istenilmiştir.

Mahkemece defter ve kayıtlar üzerinde yaptırtılan inceleme sonucu düzenlenen bilirkişi raparuna dayanılarak, merkezi sistemden ferdi ısınmaya geçilmesine ilişkin olarak 18.12.1994 tarihli kat malikleri kurulu toplantısına katılan 18 malikin oybirliğiyle verilen kararın geçerli olduğu sonucuna varılıp davanın reddine karar verilmiştir.

Dosyada bulunan kat malikleri kurulu karar örnekleriyle diğer kayıt ve belgelerin incelenmesinden, anagayrimenkulde kat mülkiyetinin kurulu bulunduğu, davacı yöneticinin aynı zamanda kat maliki olduğu, kat malikleri kurulunun 5.6.1994 tarihli toplantısında merkezi sistemdeki ısıtmada kömür yerine doğalgaz kullanılmasına; 9.10.1994 tarihli toplantısında doğalgaz kullanmak kaydıyla merkezi sistemden ferdi ısıtmaya geçilmesine; 18.12.1994 tarihli toplantısında keza ferdi sisteme geçilmesine karar verildiği, 15.1.1995 tarihli toplantıda ise önceki kararlardan rücu edilerek müşterek ısınmaya ( merkezi sistem ) devam edilmesine karar verildiği anlaşılmıştır.

Kat mülkiyeti ya da kat irtifakı kurulu anagayrimenkulün Kat Mülkiyeti Yasası’nın 27 ve 32. maddelerine göre kat malikleri kurulunca yönetilmesi ve yönetim tarzının yasaların emredici hükümleri saklı kalmak kaydıyla bu kurul tarafından kararlaştırılması gerekir. Kat malikleri kurulunun kararlarına bütün kat malikleriyle külli ve cüzi halefleri, yönetici ve denetçiler uymakla yükümlüdür. Bu kurul yönetimle ilgili olarak daha önce verdiği bir kararı kaldırmaya ve değiştirmeye her zaman için yetkilidir. Bir husus hakkında çıkan anlaşmazlığın çözümünde aynı hususla ilgili olarak varsa verilen en son karar uygulanır. Kat malikleri kurulu kararları yine aynı kurulun bir kararı ya da Yasa’nın 33. maddesi hükmü uyarınca mahkemece iptal edilmedikçe geçerli olup yukarda belirtildiği gibi tüm ilgilileri bağlar.

Somut olayda, ana yapıda esas itibarıyla “dosyada yönetim planı ve proje mevcut olmamakla birlikte” merkezi sistem ısınmanın baştan itibaren mevcut olduğu, ferdi sisteme geçişle ilgili kararların uygulanmasına geçilmeden önce merkezi sistemin sürdürülmesi hususunda 15.1.1995 tarihli kararın verildiği, bu kararla ferdi sisteme geçişe dair kararların ortadan kaldırıldığı ve buna göre de merkezi sistemin sürdürülmesi gerektiği gözetilerek bu yolda hüküm kurulması gerekirken iptali söz konusu olmayan 15.1.1995 tarihli kat malikleri kurulu kararı yokmuş gibi davanın reddi yolunda hüküm kurulmuş olması doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.’nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 8.3.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.

image_pdfPDF olarak Kaydetimage_printYazdır