image_pdfPDF olarak Kaydetimage_printYazdır

T.C.

YARGITAY

11. HUKUK DAİRESİ

E. 1997/1850

K. 1997/2313

T. 31.3.1997

5846/m.14,15,16,68,70/3, 818/m. 49 743/m.24

DAVA : Taraflar arasındaki davadan dolayı Kadıköy Asliye 1. Ticaret Mahkemesince verilen 17.9.1996 tarih ve 634-653 sayılı hük-mün temyizen tetkıkı taraflar vekilleri tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR:

Davacı vekili, müvekkile ait “Çevre Hakkı” adlı eserin 1992 yılında iletişim Yayınları tarafından 3.000 adet olarak yayımlandığını, davalıların imtiyaz sahibi oldukları Yeniyüzyıl gazetesinin bu eseri izinsiz olarak çoğalttığını, özgün eserin 142 sayfa olmasına rağmen değiştirilerek ve tahrif edilmek suretiyle 111 sayfa olarak yayımlandığını ve kitap kapağında Kaboğlu olan soyadının Kabaoğlu olarak değiştirildiğini ileri sürerek öncelikle FSEK. 70/3 fıkrası uyarınca, terdiden FSEK 68. kapsamındaki mutad bedelin yüzde elli fazla olarak enaz şimdilik 1.500.000.000 TL maddi, MK.nun 24/a kapsamında özgün eserin 32 sayfasını basmamaktan kaynaklanan yararlanma bedeli 300.000.000 TL. maddi ve kişilik haklarına vaki tecavüz nedeniyle şimdilik 150.000.000 TL olmak üzere toplam 1.950.000.000 TL nin 21.4.1995 tarihinden itibaren reeskont faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsilini talep ve dava etmiştir.

Davalılar vekili savunmasında; müvekkilin ikametgahının K.Çekmece olması itibarıyla mahkemenin yetkisiz olduğunu, müvekkil ile iletişim Yayın A.Ş. arasında akdolunan sözleşme uyannca yayın hakkının bir kereye mahsus olarak müvekkile devredildiğini, sözleşmenin 10. maddesi uyarınca yazarın her türlü hak ve menfaat taleplerine karşı müvekkilin sorumlu olmayacağının kararlc.ştırıldığını, soyadın yazılışında kasıt bulunmadığını, gazete tirajının artışında başlı başına dava konusu kitabın etken olmadığını, istenen miktarın fahiş olduğunu ileri sürerek davanın reddini istemiştir.

Mahkemece; toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna göre; davacının sahibi olduğu “Çevre Hakkı” adlı eserin davalılar tarafından esas sahibinden izin alınmaksızın promasyon amacıyla orijinalinden daha eksik sayfa ile, dipnot ve referanslar yeralmaksızın ve eser sahibinin soyadı değiştirilerek basılıp dağıtıldığını, davacının FSEK 68 ve 70/3. maddelerine dayanan taleplerinden yüksek olanını isteme hakkı olduğu, MK. 24/a maddesi uyarınca talep edilen miktardan 190.442.710 TL lık kısmın kabule şayan olduğu ve davanın projenür olması, orijinallerinin bozulacak şekilde eserin tahrif edilerek basılıp dağıtılması sonucunda bilimsel değerinin azaldığı ve davacının bilimsel kariyerinin olumsuz şekilde etkilendiği, soyadının Kaboğlu yerine Kabaoğlu olarak yazıldığı, tüm bu hususların MK.nun 24/4 BK.nun 49. ve FSEK 14 – 15 – 16 maddeleri uyarınca manevi haklann ağır ihlalini oluşturduğu, 150.000.000 TL manevi ödencenin yerinde olduğu gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne; 1.500.000.000 TL FSEK 68 ve 70/3 uyarınca maddi ödence 190.442.710 TL MK. 24a/2 uyarınca maddi ödence, 150.000.000 MK. 24/a BK. 49 ve FSEK. 14.15.16. ve 70/1 uyarınca manevi ödence olmak üzere toplam 1.840.442.710- TL nin 21.4.1995 tarihden itibaren değişen oranlı reeskont faizi ile birlikte davalılardan tahsıline karar verilmiştir.

Kararı, taraf vekilleri temyiz etmiştir.

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere ve delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına ve mahkemece tazminatın FSEK’in 70 maddesi uyannca hüküm altına alındığı açıkça anlaşılmış olmasına göre davacı tarafın bu yöne ilişen davalı tarafından ise tüm temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle taraf vekillerinin temyiz itirazlarının reddi ile hükmün ( ONANMASINA ), oybirliğiyle karar verildı.

image_pdfPDF olarak Kaydetimage_printYazdır