image_pdfPDF olarak Kaydetimage_printYazdır

[wow-icons lib=fa name=fa-bookmark color=”#F18A0C” size=”xs” align=”alignright”]

T.C. YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ

ESAS NO: 2016/13770
KARAR NO: 2018/10137
TARİH: 04/12/2018
İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : İş Mahkemesi

Dava, hizmet tespiti istemine ilişkindir.

Mahkemece, ilamında belirtildiği şekilde davanın kabulüne karar verilmiştir.

Hükmün, feri müdahil Kurum vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hâkimi … tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.

1-Mahkeme kararlarının Hukuk Muhakemeleri Kanununun 297’nci maddesinde tanımlanan unsurları taşıması ve kararda taraf isimlerinin doğru bir biçimde gösterilmesi gerekmektedir. 

6552 sayılı Kanunun 11.09.2014 günü yürürlüğe giren 64. maddesiyle 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanununun 7. maddesine eklenen 4. fıkrada, hizmet akdine tabi çalışmaları nedeniyle zorunlu sigortalılık sürelerinin tespiti talebi ile işveren aleyhine açılan davalarda, davanın Kuruma resen ihbar edileceği, ihbar üzerine davaya davalı yanında feri müdahil olarak katılan Kurumun, yanında katıldığı taraf başvurmasa dahi kanun yoluna başvurabileceği belirtilmiştir.

Eldeki dosya incelendiğinde; davanın açılış tarihi itibariyle …’nın taraf sıfatı feri müdahil olup, yanılgılı değerlendirme ile karar başlığında taraf sıfatının davalı olarak gösterilmesi, 

2-Hukuk Muhakemeleri Kanununun 297. maddesinde “Hüküm sonuç kısmında, gerekçeye ait herhangi bir söz tekrar edilmeksizin, taleplerden her biri hakkında verilen hükümle taraflara yüklenen borç ve tanınan hakların, mümkünse sıra numarası altında açık, şüphe ve tereddüt uyandırmayacak şekilde gösterilmesi gereklidir”, hükmü öngörülmüştür.
İnceleme konusu davada; davacının 13.05.1994-18.06.1994 tarihleri arasındaki istirahat dönemi dışlanmadan yazılı şekilde karar verilmesi, usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

Ne var ki, bu konuların düzeltilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden hüküm bozulmamalı, 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun geçici 3. maddesi yollamasıyla 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 438. maddesi gereğince düzeltilerek onanmalıdır.

SONUÇ : Karar başlığında “Davalı: …” ibaresinin silinerek yerine, “Feri Müdahil: …” yazılmasına, Hükmün tamamen silinerek yerine, 

“Davanın kısmen kabulü ile; 

1-Davacının 01.05.1994-12.05.1994 ve 19.06.1994-16.08.1994 tarihleri arasında davalı İstikbal Mobilya şirketine ait iş yerinde sigortalı olarak çalıştığının tespitine, 
2-Davacının sigorta başlangıç tarihinin 01/05/1994 tarihi olduğunun tespitine, 
Fazla istemin reddine,
3- Alınması gerekli 29,20 TL karar ve ilam harcının 25,20 TL peşin harçtan aynen mahsubu ile bakiye 4,00 TL harcın davalı …den tahsili ile hazineye irad kaydına, 
4-Davacı tarafından yatırılan 50,40 TL harcın davalı…..’den alınarak davacı tarafa ödenmesine. 
5- Karar tarihinde yürürlükte olan … göre 1.800,00 TL vekalet ücretinin davalı …den alınarak davacı tarafa ödenmesine,
6-Karar tarihinde yürürlükte olan … göre 1.800,00 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalı ……’ne ödenmesine,
7-Davacı tarafından yapılan tebligat ve diğer mahkeme masrafı olan 360,00 TL’nin kabul ve red oranına göre takdiren 200,00 TL’sinin …..’den alınarak davacı tarafa ödenmesine, bakiyesinin davacı üzerinde bırakılmasına,” yazılmasına ve kararın bu şekliyle DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 04.12.2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.

image_pdfPDF olarak Kaydetimage_printYazdır