image_pdfPDF olarak Kaydetimage_printYazdır

T.C. YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ

ESAS NO: 2015/24955
KARAR NO: 2015/26834
TARİH: 31/03/2015
İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : Düzce İcra Hukuk Mahkemesi

ÖZET: Borçlunun İhalenin Feshi Talebinin Mahkemesince Kabul Edildiği Temyiz Talebinin Kötüniyetle Yapıldığı Anlaşıldığından 6100 S.K. Md. 368 Yollamasıyla Md. 329 Uyarınca Kararı Temyiz Eden Şikayetçinin Disiplin Para Cezası İle Cezalandırılacağı

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
1-İhalenin Feshi yönünden tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, temyiz olunan kararda yazılı gerekçelere göre yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun mahkeme kararının İİK’nun 366. ve HUMK’nun 438. maddeleri uyarınca (ONANMASINA),

2–HMK’nun 368. maddesi gereğince temyiz talebinin kötü niyetle yapıldığı anlaşılırsa, Yargıtay’ca 329. madde hükümleri uygulanır. Şikayetçi tarafından ihalenin feshi talep edilmiş mahkemece ihalenin feshine karar verilmiştir. Şikayetçi, alacaklı aleyhine %10 para cezasına hükmedilmesi gerektiği ve yargılama giderinin takdir edilenden fazla olduğu gerekçesi ile temyiz talebinde bulunmuş olup, ihalenin feshi talebinin reddi halinde para cezasına hükmedildiği borçlunun ihalenin feshi talebinin mahkemesince kabul edildiği, temyiz talebinin kötüniyetle yapıldığı anlaşıldığından HMK.nun 368. maddesi yollamasıyla aynı yasanın 329. maddesi uyarınca kararı temyiz eden şikayetçi vekili Av.M..Y..’ın takdiren 2.500.- TL disiplin para cezası ile CEZALANDIRILMASINA, para cezasının infazının mahal mahkemesince yerine getirilmesine, alınması gereken 27,70 TL temyiz harcından, evvelce alınan harç varsa mahsubu ile eksik harcın temyiz edenden tahsiline, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 05/11/2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

image_pdfPDF olarak Kaydetimage_printYazdır