image_pdfPDF olarak Kaydetimage_printYazdır

T.C. YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİ

ESAS NO: 2013/181
KARAR NO: 2013/4931
TARİH: 21.3.2013
İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : İcra Hukuk Mahkemesi

ÖZET :  Satım sözleşmesine konu malın bedeli tayin edilmemiş ise ve davacı tarafından iddia ettiği bedel kanıtlanmamış ise semenin tayini 818 sayılı BK’nun 209 ( 6098 s TBK 233) maddesine göre yapılır. Buna göre sözleşmenin satım siparişinin yapıldığı gün ve mahaldeki cari fiyat üzerinden kurulduğu kabul edilmelidir.

DAVA : Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Davacı vekili, dava dışı M. Y.’nın davalıya sahlep sattığını, adı geçenin davalıdan olan alacağını müvekkiline temlik ettiğini, alacağın tahsili için başlatılan icra takibinin davalının haksız itirazı sonucu durduğunu belirterek itirazın iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, taraflar arasında sözleşme ilişkisi bulunmadığını, davacının iddia ettiği temliknamenin geçerli olmadığını bildirerek davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, toplanan delillere göre, davacının davalıya 29.03.2010 tarihinde dağ sahlebi gönderdiği, davalının bu malları teslim alarak iade etmediği, taraflar arasındaki akdi ilişkinin kanıtlandığı gerekçeleriyle davanın kabulüne, davalının itirazının iptaline, takibin devamına ve %40 oranında icra inkar tazminatının davalıdan alınarak davacıya ödenmesine karar verilmiş, hüküm davalı vekilince temyiz edilmiştir.

1- Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan öteki temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.

2- Davacı, davalıya satıp teslim ettiği dağ sahlebinin bedelini talep etmiş, mahkemece de bedel yönünden davacının talebi kabul edilerek itirazın iptaline ve takibin devamına karar verilmiştir. Somut olayda satım konusu malın bedelinin ne olduğu hususunda davacı yanca yazılı bir delil sunulmadığı gibi davalı taraf istenen mal bedelinin de fahiş olduğunu bildirmiştir. Satım sözleşmesine konu malın bedeli tayin edilmemiş ise ve davacı tarafından iddia ettiği bedel kanıtlanmamış ise semenin tayini 818 sayılı BK’nun 209 ( 6098 s TBK 233 ) maddesine göre yapılır. Buna göre sözleşmenin satım siparişinin yapıldığı gün ve mahaldeki cari fiyat üzerinden kurulduğu kabul edilmelidir. Bu durumda mahkemece anılan yasa hükmü gözetilerek satış bedelinin gerektiğinde bilirkişi incelemesi de yaptırılmak suretiyle tayini gerekirken bu yönde inceleme yapılmadan eksik inceleme ve yanlış değerlendirme sonucu yazılı şekilde hüküm kurulması doğru değildir.

SONUÇ : Yukarıda ( 1 ) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin öteki temyiz itirazlarının reddine, ( 2 ) nolu bentte belirtilen sebeplerle hükmün davalı yararına BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde iadesine, 21.03.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

image_pdfPDF olarak Kaydetimage_printYazdır