image_pdfPDF olarak Kaydetimage_printYazdır

[wow-icons lib=fa name=fa-bookmark color=”#F18A0C” size=”xs” align=”alignright”]

T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ

ESAS NO: 2018/13268
KARAR NO: 2018/23758
TARİH: 07/11/2018
İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : İş Mahkemesi

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili, müvekkilinin davalıya ait işyerinde 31.08.2010-31.08.2014 tarihleri arasında çalıştığını, iş akdinin geçerli bir neden olmaksızın feshedildiğini belirterek iş sözleşmesinin feshinin geçersizliği ile işe iadesine ve sonuçlarına karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı Cevabının Özeti:
Davalı … Klübü vekili cevap dilekçesinde, davacının iş akdinin diğer davalı … Klübü A.Ş tarafından feshedildiğini, müvekkilinin iradesi ile gerçekleşmiş olan bir fesih işleminin mevcut olmadığını, bu nedenlerle müvekkili aleyhine açılan davanın reddine reddine karar verilmesini istemiştir. 
Davalı … Başkent Ulaşım Doğalgaz vekili cevap dilekçesinde; müvekkili şirketin içinde bulunduğu ekonomik darboğaz nedeniyle bünyesinde bulunan … Spor Klübünü … Spor Klubüne devrettiğini, çok kısa bir süre sonrada derneğin spor klübünü … A.Ş.’ye devrettiğini, işyerinin devri sırasında iş akdinin feshi nedeniyle açılan işe iade davasında pasif husumetin işyerini devralan işverene yöneltilmesinin zorunlu olduğunu belirterek davanın reddine karar verilmesini istemiştir. 
Diğer davalı davaya cevap vermemiştir. 

İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti:
İlk Derece Mahkemesince, iş sözleşmesinin işverence alınan işletmesel karar uyarınca feshedildiği, gerekçe gösterilen işletmesel kararın davalı şirketin mali gerçekleri ile örtüştüğü, işletmesel kararın uygulanması sonucu işten çıkartılan personel yerine yeni eleman alınmadığı, dolayısıyla iş akdinin geçerli nedenlerle feshediği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

İstinaf Başvurusu : 
İlk Derece Mahkemesinin kararına karşı, davacı vekili istinaf başvurusunda bulunmuştur. 

Bölge Adliye Mahkemesi Kararının Özeti : 
Bölge adliye mahkemesince, iş sözleşmesinin devir nedeniyle devir işlemlerinden sonra ilk işverence yapılmış olmasına göre, ilk işverence yapılan feshin ve fesih sebebinin geçerli olmadığı davacının hizmet akdinin devam ettiğinin kabulü gerektiği şeklindeki değişen gerekçeyle davacı vekilinin istinaf başvurusunun HMK’nın 353-(1) b-1 maddesi gereğince esastan reddine karar verilmiştir. 

Temyiz Başvurusu : 
Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

Gerekçe: 
Taraflar arasında iş sözleşmesinin feshinin geçerli nedene dayanıp dayanmadığı uyuşmazlık konusu olup, normatif dayanak 4857 sayılı Kanun’un 18. ve devamı maddeleridir.

4857 sayılı Kanun’un 18. maddesine göre otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır.

4857 sayılı Kanun’un 18. maddesi bakımından işçinin davranışlarından kaynaklanan sebepler, işçinin aynı Kanun’un 25/II. maddesinde öngörülen sebepler niteliğinde ve ağırlığında olmayan, işyerinde işin görülmesini önemli ölçüde olumsuz etkileyen, sözleşmeye aykırı davranışlarıdır. İşçinin davranışı ancak işyerinde olumsuzluklara yol açması halinde geçerli sebep olabilir. İşçinin sosyal açıdan olumsuz bir davranışı, toplumsal ve etik açıdan onaylanmayacak bir tutumu işyerinde üretim ve iş ilişkisi sürecine herhangi bir olumsuz etki yapmıyorsa geçerli sebep sayılamaz.
4857 sayılı Kanun’un 20. maddesinin ikinci fıkrasına göre feshin geçerli nedene dayandığını ispat yükümlülüğü işverene aittir. İşçi, feshin başka bir sebebe dayandığını iddia ettiği takdirde, bu iddiasını ispatla yükümlüdür.
Somut olayda, davacı 31.08.2010- 31.08.2014 tarihleri arasında davalı … Ulaşım Doğalgaz Hizmetleri Proje Taahhüt San. Ve Tic. A.Ş. nezdindeki spor klubünde stadyum müdürü olarak çalışmakta iken, spor kulubünün önce … Spor Kulübü Derneğine, ardından … Spor Kulubü A.Ş.’ye devredildiğini, yönetimde meydana gelen değişiklik neticesinde yeni yönetimin iş sözleşmelerini feshettiğini belirterek usulüne aykırı olarak yapılan feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini talep etmiştir. Mahkemece feshin davalı tarafından alınan işletmesel karar uyarınca feshedildiği, feshin geçerli olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, Bölge Adliye Mahkemesince de ilk işverence yapılan feshin ve fesih sebebinin geçerli olmadığı davacının hizmet akdinin devam ettiğinin kabulü gerektiği gerekçesiyle davanın reddinin kapsama uygun olduğu değerlendirilerek davacı vekilinin başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir. Her ne kadar dairemiz incelemesinden geçen emsal dosyalarda (2016/32121 Esas-2017/1039 Karar, 2016/11415 Esas-2016-13300 Karar, 20016/11413 Esas-2016/13298 Karar sayılı vd.) ilgili dosyaların davacılarının dava tarihi itibariyle … Spor Kulubü A.Ş.’nde çalışmakta oldukları gerekçesiyle davanın reddine ilişkin kararlar onanmış ise de, işbu dosya emsallerinden farklı niteliktedir. 

Dosyada yer alan bilgi ve belgelerden, davacının 20.06.2011 tarihinde … Ulaşım Doğalgaz Hizmetleri Proje Taahhüt San. Ve Tic. A.Ş. nezdindeki spor kulübünde çalışmaya başladığı, şirket bünyesinde yer alan spor kulübünün 09.07.2014 tarihli şirket olağanüstü genel kurul kararı ile 23.07.2014 tarihinde … Spor Kulübü Derneğine devredildiği, Türkiye Futbol Federasyonunun 25.07.2014 tarihli ve 48 sayılı toplantısı sonucu alınan karar uyarınca kulübün … Spor Kulubü A.Ş. olarak tescilinin uygun görüldüğü ve kulübün federasyon nezdinde … Spor A.Ş. olarak tesciline karar verildiği, davacının iş sözleşmesinin 31.08.2014 tarihinde “şirketimize bağlı … Spor Kulübünün devir edilmesi nedeni ile hizmetinize ihtiyaç duyulmadığından 4857 sayılı İş Kanununun 17. Maddesi uyarınca 31..08.2014 tarihi itibariyle iş akdiniz fesh edilmiştir” gerekçesiyle … Ulaşım Doğalgaz Hizmetleri Proje Taahhüt San. Ve Tic. A.Ş. tarafından feshedildiği, davanın 29.09.2014 tarihinde açıldığı anlaşılmaktadır. SGK kayıtlarına göre dava tarihinde davacının priminin bildirildiği bir çalışması bulunmamaktadır. Davacının dava tarihinde … Spor Kulubü A.Ş. nezdinde çalıştığına dair iddiası olmayıp, davalılar da bu yönde bir savunmada bulunmamışlardır. Netice itibariyle, iş sözleşmesinin feshedildiği 31.08.2014 tarihinde davacının çalıştığı … Ulaşım Doğalgaz Hizmetleri Proje Taahhüt San. Ve Tic. A.Ş. nezdindeki spor kulübünün federasyon nezdinde … Spor A.Ş. olarak tescil edildiği sabit olup, iş sözleşmesi o tarihte feshe yetkili olmayan … Ulaşım Doğalgaz Hizmetleri Proje Taahhüt San. ve Tic. A.Ş. tarafından feshedildiğinden ve davacının dava tarihinde davalılar nezdinde çalışması da bulunmadığından ortada usulüne uygun olarak yapılmış bir feshin varlığından söz edilemez. Bu sebeple feshin geçersiz olarak yapıldığının kabulü ile davacı işçinin işe iadesi gerekirken davanın reddi yönünde hüküm kurulması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir. 
Kabule göre de, yerel mahkemenin gerekçeli karar başlığında dava tarihinin 29.01.2014 olarak belirtilmesi hatalıdır. 

Belirtilen sebeplerle, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 20. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, … Bölge Adliye Mahkemesi 8. Hukuk Dairesi kararının bozulmak suretiyle ortadan kaldırılması ve aşağıdaki gibi karar verilmesi gerekmiştir.

HÜKÜM: Yukarıda belirtilen sebeplerle;
1- … Bölge Adliye Mahkemesi 8. Hukuk Dairesi’nin 2018/24 esas 2018/1370 karar sayılı kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA,
2- İşverence yapılan FESHİN GEÇERSİZLİĞİNE, ve davacının … Spor A.Ş. nezdindeki İŞE İADESİNE,
3-Davacının yasal sürede işe başvurmasına rağmen, davalı işverence süresi içinde işe başlatılmaması halinde ödenmesi gereken tazminat miktarının davacının kıdemi, fesih nedeni dikkate alınarak takdiren davacının 4 aylık brüt ücreti tutarında BELİRLENMESİNE, 
4-Davacının işe iade için davalı işverene süresi içinde başvurması halinde hak kazanılacak olan ve kararın kesinleşmesine kadar doğmuş bulunan en çok dört aya kadar ücret ve diğer haklarının davacıya ödenmesi gerektiğinin BELİRLENMESİNE, 
5-Karar tarihinde alınması gerekli 35,90 TL harçtan peşin alınan 25,20 TL harcın mahsubu ile bakiye 10,70 TL harcın davalıdan alınarak Hazineye gelir kaydına, 
6-Davacı tarafından yatırılan 1.512,20 TL yargılama giderinin davalıdan tahsili ile davacıya ÖDENMESİNE, davalı tarafından yapılan yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına,
7-Karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT’ne göre 2.180,00 TL avukatlık ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
8-Dosyanın kararı veren İlk Derece Mahkemesine gönderilmesine, karardan bir örneğin kararı veren Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine,
9- Artan gider ve delil avansının ilgilisine iadesine
10-Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde ilgilisine iadesine, 07.11.2018 tarihinde oybirliğiyle kesin olarak karar verildi.

image_pdfPDF olarak Kaydetimage_printYazdır