image_pdfPDF olarak Kaydetimage_printYazdır

[wow-icons lib=fa name=fa-bookmark color=”#F18A0C” size=”xs” align=”alignright”]

T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ

ESAS NO: 2016/15600
KARAR NO: 2019/441
TARİH: 05/02/2018
İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : Asliye Hukuk Mahkemesi

ÖZET: Hukuk hakimi, ceza mahkemesinin beraat kararı ile bağlı değil ise de hem ilmi, hem de kökleşmiş yargı kararlarında ceza mahkemesince belirlenen maddi olgunun hukuk hakimini bağlayacağı kabul edilmelidir.

Davacı … vekili Avukat … tarafından, davalı … aleyhine 13/10/2014 gününde verilen dilekçe ile rücuen tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kısmen kabulüne dair verilen 21/01/2016 günlü kararın Yargıtayca incelenmesi davalı … ile davacı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçelerinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. 

Dava, rücuen tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiş; karar, davalı ile davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı vekili; kolluğa gelen ihbar doğrultusunda jandarmanın 23/08/2013 tarihinde yol kontrolü yaptığını, dur ihtarı yapılmasına rağmen ihtara uymaksızın davalının aracı dava dışı Jandarma Er …’un üzerine sürdüğünü ve ölümüne sebebiyet verdiğini, davaya konu olayın dava dışı Jandarma Er …’un görevi ifasında meydana gelmesi nedeniyle mirasçılarına tazminat ödendiğini belirterek oluşan zararın davalıdan rücuen tazmini isteminde bulunmuştur.

Davalıya usulüne uygun dava dilekçesi tebliğ edildiği halde davaya cevap vermemiştir.

Dosya kapsamından; … 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 10/03/2015 gün ve 2014/87 esas – 2015/80 karar sayılı dosyası ile davalının dava dışı Jandarma Er …’a karşı olası kastla adam öldürme eylemini gerçekleştirmiş olması sebebiyle mahkumiyetine karar verildiği, kararın temyiz edilmekle henüz kesinleşmediği anlaşılmaktadır.

6098 sayılı TBK’nın 74. maddesi uyarınca hukuk hakimi, ceza mahkemesinin beraat kararı ile bağlı değil ise de hem ilmi, hem de kökleşmiş yargı kararlarında ceza mahkemesince belirlenen maddi olgunun hukuk hakimini bağlayacağı kabul edilmektedir. Dava konusu olayın özelliği sebebiyle ceza mahkemesindeki davanın kesinleşmesi beklenmeli ve tüm kanıtlar birlikte değerlendirilerek varılacak sonuca göre bir karar verilmelidir. Mahkemece açıklanan yönler gözetilmeyerek, yerinde olmayan gerekçe ile yazılı biçimde karar verilmiş olması, usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda açıklanan sebeple BOZULMASINA, bozma nedenine göre tarafların diğer temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına 05/02/2018 gününde oy birliğiyle karar verildi.

image_pdfPDF olarak Kaydetimage_printYazdır