image_pdfPDF olarak Kaydetimage_printYazdır

T.C. YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ

ESAS NO: 2015/19446
KARAR NO: 2015/20796
TARİH: 06.08.2015
İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : İcra Hukuk Mahkemesi

YARGITAY İLAMI

Yukarıda tarih ve numarası yazılı Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davalılar tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daire’ye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

K A R A R

Borçlu vekili, İcra Mahkemesi’ne başvurusunda; takibe dayanak ilamın gayrimenkulun aynına ilişkin olup, kesinleşmeden icraya konulamayacağından bahisle takibin iptalini talep etmiştir
Mahkemece, takibe konu ilamın tapu iptal ve tescil olmadığı takdirde değerinin tahsiline ilişkin olduğu ve ilamın kesinleştiğine dair şerhin bulunmadığı gerekçeleriyle şikayetin kabulüne karar verilmiş, hüküm, alacaklı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
HUMK’nun 443/4 (HMK’nun 367/2) maddesi gereğince gayrimenkul ile ilgili ayni haklara ilişkin kararlar kesinleşmedikçe icra edilemez. Bu nedenle aynı ilamda yazılı eklentilerin de infazının istenebilmesi için ilamın kesinleşmesi zorunludur. Buna karşılık, gayrimenkulün aynına ilişkin olmayan (gayrimenkul üzerindeki kişisel “şahsi” haklara ilişkin olan) ilamların icraya konulabilmesi için bunların kesinleşmesine gerek yoktur. (Prof. Dr. Baki Kuru, İcra İflas Hukuku, 3. cilt sayfa 2212)
Somut olayda, İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2014/351 Esas-2015/446 Karar sayılı ilamının incelenmesinde; davacı mühendislik şirketi ile ile davalılar arasındaki inşaat sözleşmesi hükümleri tartışılarak sonuca gidildiği anlaşılmaktadır. İlam bu nedenle taşınmazın aynına ilişkin olmayıp infazı için kesinleşmesi koşulu bulunmamaktadır.
O halde Mahkemece, şikayetin reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde şikayetin kabulü yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ: Alacaklı vekilinin temyiz itirazının kabulü ile Mahkeme kararının yukarıda açıklanan nedenle İİK’nun 366. ve HUMK’nun 428. maddesi uyarınca BOZULMASINA, taraflarca HUMK’nun 388/4. (HMK m.297/ç) ve İİK’nun 366/3. maddeleri gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine, 27,70 TL peşin harcın istek halinde temyiz eden davalılara iadesine, 19.11.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

image_pdfPDF olarak Kaydetimage_printYazdır