image_pdfPDF olarak Kaydetimage_printYazdır

[wow-icons lib=fa name=fa-bookmark color=”#F18A0C” size=”xs” align=”alignright”]

T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ

ESAS NO: 2016/29558
KARAR NO: 2018/19502
TARİH: 05/11/2018
İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : İş Mahkemesi

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

YARGITAY KARARI 

A) Davacı İsteminin Özeti: 
Davacı vekili, davacının 05/08/2011-29/02/2016 tarihleri arasında belirsiz süreli yurt dışı iş sözleşmesi ile en son beton santrali saha sorumlusu olarak davalı şirkete ait …’ ta bulunan şantiyelerde çalışmakta iken geçirdiği iş kazası neticesi ile tedavi sürecine girdiğini ve tedavisinin …’ ta bulunan şirket şantiyesindeki sağlık biriminde yanlış yapılması ve bunun sonucu kangren tehlikesi geçirmesi üzerine Türkiye’ ye sevk edildiğini, tedavi ve rapor süreci devam ederken iş akdinin feshedildiğini, feshin usulsüz olduğunu iddia ederek; feshin geçersizliği ile davacının işe iadesine karar verilmesini talep etmiştir. 

B) Davalı Cevabının Özeti:
Davalı vekili, davacının 202 gün süre ile istirahatli olduğunu, istirahat süresi ihbar önelini 6 hafta aştığı için haklı olarak feshedildiğini, bu nedenle feshin geçerli ve haklı olduğunu belirterek davanın reddini savunmuştur. 

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece, fesih işleminin yazılı bir şekil şartına uyulmaksızın, işin azaldığı gerekçesiyle yapıldığı, cevap dilekçesinde davacının 202 gündür raporlu olması gerekçesiyle fesih işleminin yapıldığı bildirilmiş ise de davacı asil duruşmadaki beyanında 3 ayın sonunda yani yasal süre içerisinde işe başlamak işçin müracaat ettiğini beyan etmiş ve bu iddia davalı tarafından yazılı veya sözlü olarak reddedilmediği, dosya içeriğine göre yazılı bir fesih bildirimi olmadığı gibi, davalı tarafından davacının işe müracaatının cevapsız bırakıldığı gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir. 

D) Temyiz:
Kararı davalı vekili yasal süresi içinde temyiz etmiştir.

E) Gerekçe: 
Mahkemece yazılı fesih bildirimi olmadığı kabul edilerek gerekçe oluşturulmuş ise de; dosyada yer alan fesih bildiriminde fesih gerekçesi ; “ rahatsızlık nedeniyle toplam 202 gün süreyle raporlu olduğu, ihbar önelini 6 hafta aşan süreyle raporlu olması nedeniyle iş akdinin bildirimsiz olarak feshedildiği” şeklinde belirtilmiştir. Yapılan incelemede; davacı işçinin davalı şirketin … Havalimanı şantiyesinde 23.06.2015 tarihinde iş kazası geçirdiği, ardından Türkiye’ye gönderildiği, 30.06.2015 tarihinden itibaren fesih tarihine kadar raporlu olduğu, son rapor döneminin 23.02.2016- 03.03.2016 arası olduğu, davalı işverenlik tarafından davacı işçinin iş akdinin 4857 sayılı İş Kanunu 25/1 –b bendine uygun şekilde haklı nedenle bildirimsiz şekilde feshedildiği anlaşıldığından davanın reddi gerekirken mahkemece davanın kabulüne karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir. 

4857 sayılı İş Yasasının 20/3 maddesi uyarınca Dairemizce aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.

HÜKÜM : Yukarda açıklanan gerekçe ile;
1. Mahkemenin kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA, 
2. Davanın REDDİNE,
3. Alınması gereken 35,90 TL karar-ilam harcından davacının yatırdığı 29,20 TL peşin harcın mahsubu ile bakiye 6.70 TL karar-ilam harcının davacıdan tahsili ile Hazine’ye irat kaydına,
4. Davacının yaptığı yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına, davalının yaptığı 100 TL yargılama giderinin davacıdan tahsili ile davalıya ödenmesine,
5.Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre belirlenen 2,180,00 TL ücreti vekaletin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,
6. Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde davalıya iadesine, Kesin olarak 05.11.2018 tarihinde oybirliği ile karar verildi. 

image_pdfPDF olarak Kaydetimage_printYazdır