image_pdfPDF olarak Kaydetimage_printYazdır

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ

ESAS NO: 2010/20854
KARAR NO: 2011/2459
TARİH: 15.2.2011

DAVA : Yukarıda tarihi, konusu ve tarafları gösterilen hükmün; onanmasına dair Dairemizin 22.9.2010 gün ve 13307-15108 sayılı ilamiyle ilgili karar düzeltme isteminde bulunulmakla, evrak okundu, gereği düşünüldü:

KARAR : Mahkemece davacının şiddetli geçimsizlik nedenine dayalı davasının kabulüne tarafların boşanmalarına karar verilmiş, davalı vekilinin temyizi üzerine hüküm dairemizce “davalının süresinde yetki itirazında bulunmadığı” belirtilerek onanmıştır.

Davalı vekili süresi içerisinde karar düzeltme isteminde bulunmuştur. Karar düzeltme dilekçesinde, mahkemece eksik inceleme ile karar verildiğini, yetki ilk itirazlarının süresi içerisinde olduğunu ileri sürerek onama kararının kaldırılmasını hükmün bozulmasını istemiştir.

Davalıya dava dilekçesi ve duruşma gününün 23.10.2008 tarihinde usulüne uygun olarak tebliğ edildiği, davalı vekilinin Besni Asliye Hukuk ( Aile )Mahkemesi kanalı ile gönderdiği 27.10.2008 tarihli cevap dilekçesiyle yetki itirazında bulunduğu görülmektedir. Mahkemece 21.4.2009 tarihli oturumda usulüne uygun olmayan vekaletname sunan ve davalı vekili olduğunu belirten Avukatın yokluğunda taleplerinin reddine karar verilerek yargılama bitirilmiştir. Davalı vekilinin sunduğu davacı tarafın itiraz ettiği vekaletname asılın fotoğrafını taşımayan genel vekaletname niteliğindedir. Genel vekaletname ile boşanma davası açılıp yargılama işlemi yapılabilir. Ancak diğer tarafın bu vekaletnameye itiraz etmesi halinde, boşanma davaları için verilecek vekaletnameye, vekalet verenin fotoğrafının yapıştırılması zorunludur ( Noterlik Kanunu m.80/1, Yönetmelik m.93 ). Mahkemenin davayı takip yetkisi kabul olunmayan vekile bir defaya özgü olmak üzere kendiliğinden ihtarlı davetiye tebliğ ettirerek; durumu açıklaması ve fotoğraflı vekaletnamesini ibraz etmesi için, süre vermesi gerekir. İlgilinin ihtarlı davetiyenin gereğini yerine getirmesi durumunda; Besni Asliye Hukuk ( Aile )Mahkemesi kanalıyla gönderilen ve süresi içerisinde olan yetki ilk itirazı usulünce incelenmeden davalı ve vekilinin yokluğunda taleplerini ret edip davayı da sonuçlandırmış olması usul ve yasaya aykırı hale gelmiş olacaktır. Zira, yetki ilk itirazının hadise şeklinde incelenip ( HUMK.m.191/1 )bu konuda verilen kararın ilgililere tebliği zorunludur. İlk itirazın reddine ilişkin karar davalı tarafa tebliğ edilmeden yokluğunda hüküm kurulması, savunma hakkını kısıtlayan önemli bir usul hatasıdır. Bu hususlar gözetilmeden hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup, bozma sebebi olduğu halde; bu durum ilk inceleme sırasında gözden kaçırıldığından hüküm onanmıştır. Davalının karar düzeltme istemi bu sebeple yerinde görüldüğünden kabulüne, Dairemizin 22.9.2010 gün 2009/13307 esas, 2010/15108 sayılı onama kararının kaldırılmasına, yerel mahkeme kararının yukarıda gösterilen sebeple bozulmasına karar verilmesi gerekmiştir.

SONUÇ : Davalının karar düzeltme isteminin Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 440-442. maddeleri gereğince kabulüne, Dairemizin 12.9.2010 gün 2009/13307 esas, 2010/15108 karar sayılı onama ilamının kaldırılmasına, yerel mahkeme kararının yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, istek halinde tashihi karar harcının yatırana geri verilmesine, 15.02.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.

image_pdfPDF olarak Kaydetimage_printYazdır