image_pdfPDF olarak Kaydetimage_printYazdır

YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ

ESAS NO: 2020/2587
KARAR NO: 2020/8660
TARİH: 02.07.2020
MAHKEMESİ: İş Mahkemesi
DAVA TÜRÜ: ALACAK

ÖZET: İhbar tazminatı ve yıllık izin ücreti alacakları için mevduata uygulanan en yüksek faize karar verilemez, bu alacaklar için yasal faiz uygulanabilir.

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalılardan … Elektrik Dağıtım A.Ş. vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

1-Dosyadaki yazılara, kararın bozmaya uygun olmasına delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalı … vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

Kıdem tazminatının gününde ödenmemesi durumunda ödenmesi gereken faiz mevduata uygulanan en yüksek faizdir. İhbar tazminatı bakımından uygulanması gereken faiz oranı değişen oranlara göre yasal faiz olmalıdır. Bireysel ya da toplu iş sözleşmesinde faklı bir faiz türü öngörülmüşse, yasal faizin altında olmamak kaydıyla kararlaştırılan faiz uygulanır. Dairemizce, iş sözleşmesinin feshinde ödenmesi gereken izin ücreti, geniş anlamda ücret içinde değerlendirilmemiş ve 4857 sayılı İş Kanununun 34. maddesinde sözü edilen bankalarca mevduata uygulanan en yüksek faize karar verilemeyeceği kabul edilmiştir. O halde, izin ücreti için uygulanması gereken faiz, yasal faiz olmalıdır.
Dosya içeriğine göre; Mahkemece ihbar tazminatı ve izin alacağına yasal faiz yerine bankalarca mevduata uygulanan en yüksek faizin uygulanması isabetli olmamıştır.
Ne var ki bu yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun geçici 3. maddesi uyarınca uygulanmasına devam olunan mülga 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 438/8. maddesi uyarınca hükmün aşağıda belirtilen şekilde düzeltilerek onanması uygun bulunmuştur.

SONUÇ: Temyiz konusu kararın hüküm fıkrasının 2. bendinde yer alan “Brüt 1.587,60 TL İhbar tazminatanın dava tarihinden itibaren işleyecek ve hesaplanacak en yüksek banka mevduat faizi ile birlikte davalılar …. Ve … Dan.Taş. İnş. Sos.Hiz.Gıda.Taah.Tic.Ltd.Şti’den tahsili ile davacıya ödenmesine, ” rakam ve sözcüklerinin silinerek yerine “Brüt 1.587,60 TL İhbar tazminatının dava tarihinden itibaren işleyecek ve hesaplanacak yasal faizi ile birlikte davalılar …. Ve … Dan.Taş. İnş. Sos.Hiz.Gıda.Taah.Tic.Ltd.Şti’den tahsili ile davacıya ödenmesine,” rakam ve sözcüklerinin yazılmasına;

3. bendinde yer alan “Brüt 1.058,40 TL Yıllık izin ücreti alacağının dava tarihinden itibaren işleyecek ve hesaplanacak en yüksek banka mevduat faizi ile birlikte davalılar …. Ve … Dan.Taş. İnş. Sos.Hiz.Gıda.Taah.Tic.Ltd.Şti’den tahsili ile davacıya ödenmesine,” rakam ve sözcüklerinin silinerek yerine “ Brüt 1.058,40 TL Yıllık izin ücreti alacağının dava tarihinden itibaren işleyecek ve hesaplanacak yasal faizi ile birlikte davalılar …. Ve … Dan.Taş. İnş. Sos.Hiz.Gıda.Taah.Tic.Ltd.Şti’den tahsili ile davacıya ödenmesine,” rakam ve sözcüklerinin yazılarak hükmün bu düzeltilmiş şekliyle ONANMASINA, peşin alınan temyiz harcının talep halinde ilgiliye iadesine, 02.07.2020 oybirliği ile karar verildi.

image_pdfPDF olarak Kaydetimage_printYazdır