image_pdfPDF olarak Kaydetimage_printYazdır

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ

ESAS NO: 2013/3805
KARAR NO: 2013/16252
TARİH:  11.6.2013

ÖZET: Zina sebebiyle boşanma davasında hak düşürücü süre doğru hesaplanmalıdır.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her halde zina eyleminin üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer (TMK.md.161/2). Davacı, davalı kocanın bir başka kadından çocuğu olduğunu 2010 yılı Mart ayında nüfus kaydından öğrendiğini ve zinaya dayalı boşanma davasını da henüz 6 ay dolmadan aynı yıl 30.04.2010 tarihinde açtığı anlaşılmaktadır. Mahkemece madde hükmü yanlış değerlendirilerek hak düşürücü süre yönünden davanın reddedilmesi doğru görülmemiştir. O halde tarafların delilleri değerlendirilerek davanın esası hakkında hüküm kurulması gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi doğru olmamış, bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.11.06.2013(Salı)

image_pdfPDF olarak Kaydetimage_printYazdır