image_pdfPDF olarak Kaydetimage_printYazdır

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ

ESAS NO: 2015/10091
KARAR NO: 2015/24921
TARİH: 24.12.2015

ÖZET: Tarafları aynı olmakla birlikte davadaki sıfatların farklı olması durumunda derdestlikten söz edilemez.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davacı tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Mahkemece davacı kadının evlilik birliğinin sarsılması sebebine dayalı (TMK. md. 166/1) açmış olduğu boşanma davasının, aynı davanın daha önceden açılmış olduğu ve de halen görülmekte olması sebebiyle derdestlik şartları oluştuğu gerekçesiyle (HMK. md.114/1-ı) usulden reddine karar verilmiştir. Aynı davanın, aynı sebebe dayalı olarak, aynı taraflar arasında görülmekte olması halinde derdestlikten söz edilir. Somut olayda İstanbul Anadolu 4. Aile Mahkemesinde 17.12.2013 tarihinde açılan 2013/933 esas sayılı boşanma davası, davalı erkek tarafından açılmış olup, halen derdesttir. Eldeki dava ise davacı kadın tarafından açılmıştır. Bu halde her iki davanın tarafları aynı olmakla birlikte davadaki sıfatları farklı olup, derdestlikten söz edilemez. Hukuk Muhakemeleri Kanununun 114/1-(ı) maddesi koşulları gerçekleşmemiştir. Mahkemece işin esasına geçilerek taraflara delillerini sunmaları için süre verilmesi, sunulduğu takdirde toplanılması ve hasıl olacak sonuca göre karar vermek gerekirken, yazılı şekilde davanın usulden reddine karar verilmesi doğru olmayıp, bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 24.12.2015 (Per.)

image_pdfPDF olarak Kaydetimage_printYazdır