image_pdfPDF olarak Kaydetimage_printYazdır

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ

ESAS NO: 2015/22983
KARAR NO: 2015/24834
TARİH: 23.12.2015

ÖZET: Davalı-karşı davacı öncelikle zina olmadığı takdirde evlilik birliğinin sarsılması sebebine dayalı olarak boşanma davası açtmıştır. Zina sebebine dayalı talep hakkında olumlu ya da olumsuz hüküm kurulması gerekmektedir.

DAVA : Yukarıda tarihi, konusu ve tarafları gösterilen hükmün; bozulmasına dair Dairemizin 11.05.2015 gün ve 20635-9686 sayılı ilamıyla ilgili karar düzeltme isteminde bulunulmakla, evrak okundu, gereği düşünüldü:

KARAR : 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu 1.10.2011 tarihinde yürürlüğe girmiş ise de, bu Kanuna 6217 sayılı Kanunla ilave edilen geçici 3. maddenin ( 1. ) bendinde, Bölge Adliye Mahkemelerinin göreve başlama tarihine kadar, 1086 sayılı Kanunun kanun yollarına ilişkin hükümlerinin uygulanmasına devam olunacağı hükme bağlandığından, karar düzeltme talebinin incelenmesi gerekmiştir.

Davalı-karşı davacı erkek karşı dava dilekçesinde öncelikle zina ( TMK.md.161 ) olmadığı taktirde evlilik birliğinin sarsılması ( TMK.md.166/1 ) sebebine dayalı olarak boşanma davası açmış, mahkemece tarafların evlilik birliğinin sarsılması ( TMK.md.166/1 ) sebebi ile boşanmalarına karar verilmiştir. Davalı-karşı davacı erkeğin karşı dava dilekçesinde yer alan zina nedenine dayalı boşanma talebi hakkında hükmün gerekçesinde bir açıklama yapılmadığı gibi, hüküm fıkrasında da olumlu veya olumsuz bir hüküm kurulmamıştır. Davalı-karşı davacı erkeğin zina sebebine dayalı talebi hakkında olumlu ya da olumsuz hüküm kurulmaması doğru değil ise de; bu husus ilk inceleme sırasında gözden kaçırıldığından davalı-karşı davacı erkeğin karar düzeltme isteğinin kabulü ile Dairemizin 11.05.2015 gün 2014/19969 esas, 2015/4436 karar sayılı onama ilamının kaldırılmasına ve hükmün bu nedenle bozulmasına karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ : Yukarıda gösterilen sebeplerle davalı-davacı erkeğin karar düzeltme isteğinin kabulüyle, Dairemizin 11.05.2015 gün 2014/20635 esas, 2015/9686 karar sayılı bozma kararının kaldırılmasına, hükmün yukarıda gösterilen sebeple değişik gerekçeyle BOZULMASINA, bozma sebebine göre tarafların diğer karar düzeltme isteklerinin şimdilik incelenmesine yer olmadığına, istek halinde karar düzeltme harcının yatıranlara geri verilmesine, 23.12.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

image_pdfPDF olarak Kaydetimage_printYazdır