image_pdfPDF olarak Kaydetimage_printYazdır

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ

ESAS NO: 2015/5549
KARAR NO: 2015/22799
TARİH: 1.12.2015

ÖZET: Davacı-karşı davalı kadının karşılıklı kusurlar karşısında erkeğin boşanma davasına itirazı da hakkın kötüye kullanımı niteliğindedir.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı-karşı davalı kadın tarafından, kusur belirlemesi, nafakalar ve tazminatlar yönünden; davalı-karşı davacı erkek tarafından ise, her iki boşanma davası ve fer’ileri yönünden temyiz edilerek; temyiz incelemesinin duruşmalı olarak yapılması istenilmekle; duruşma için belirlenen 01.12.2015 günü duruşmalı temyiz eden davacı-karşı davalı T. Ç. vekilleri gelmedi. Karşı taraf duruşmalı temyiz eden davalı-karşı davacı B. Ç. vekili geldi. Gelenin konuşması dinlendikten sonra işin incelenerek karara bağlanması için duruşmadan sonraya bırakılması uygun görüldü. Bugün dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Toplanan delillerden; davacı-karşı davalı kadının, davalı-karşı davacı erkeğe karşı ağır hakaretlerde bulunduğu, buna karşılık erkeğin ise, davacı-karşı davalı kadını tehdit ettiği ve sadakat yükümlülüğüne aykırı davrandığı anlaşılmaktadır. Davalı-karşı davacı erkek evlilik birliğinin sarsılmasına neden olan olaylarda, tespit edilen karşılıklı kusurlara göre, davacı-karşı davalı kadına oranla daha ağır kusurludur. Kadının devamlılık arzeden hakaret eylemleri karşısında erkek de boşanmak istemekte haklıdır. Davalı-karşı davacı erkek yönünden Türk Medeni Kanununun 166/2. maddesi koşulları oluşmuştur. Davacı-karşı davalı kadının karşılıklı kusurlar karşısında erkeğin boşanma davasına itirazı da hakkın kötüye kullanımı niteliğindedir. Açıklanan nedenlerle, davalı-karşı davacı erkeğin boşanma davasının da kabulüne karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile reddi doğru olmamıştır.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma nedenine göre davacı-karşı davalı kadının tüm, davalı-karşı davacı erkeğin ise kadının boşanma davası ile fer’ilerine yönelik temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, duruşma için taktir olunan 1.100,00 TL. vekalet ücretinin T. alınıp B. verilmesine, aşağıda yazılı temyiz ilam harcının temyiz eden T. yükletilmesine, peşin harcın mahsubuna 136.00 TL. temyiz başvuru harcı peşin alındığından başkaca harç alınmasına yer olmadığına, temyiz peşin harcının istek halinde yatıran Bülent’e geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 01.12.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

image_pdfPDF olarak Kaydetimage_printYazdır