image_pdfPDF olarak Kaydetimage_printYazdır

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ

ESAS NO: 2015/9589
KARAR NO: 2015/24193
TARİH: 16.12.2015

ÖZET: Davacı erkeğin mahkemece kabul edilen kusurlu davranışlarının yanında davacı-karşı davalı kadın da kayınvalidesine fiziksel şiddet uygulamak suretiyle kusurlu olduğundan boşanmaya karar verilmesi gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı-karşı davacı erkek tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, davalı-karşı davacı erkeğin ziynet alacağına yönelik temyiz itirazları yersizdir.

2-Yapılan yargılama ve toplanan delillerle; davalı-karşı davacı erkeğin mahkemece kabul edilen kusurlu davranışlarının yanında davacı-karşı davalı kadının da kayınvalidesine fiziksel şiddet uygulamak suretiyle kusurlu olduğu, davalı-karşı davacı erkeğin davası yönünden Türk Medeni Kanununun 166/2. maddesi koşullarının oluştuğu anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkân vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davalı-karşı davacı erkek de dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre, davalı-karşı davacı erkeğin davasının da kabulü ile boşanmaya (TMK.md. 166/2) karar verilecek yerde, yetersiz gerekçe ile erkeğin davasının reddi doğru bulunmamıştır.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. bentte gösterilen sebeple erkeğin boşanma davasının reddi yönünden BOZULMASINA, bozma sebebine göre kadının boşanma davası ve fer’ileri hakkında yeniden karar verilmesi gerekeceğinden erkeğin bu yönlere ilişkin temyiz itirazlarının bu aşamada incelenmesine yer olmadığına, hükmün yukarıda 1. bentte gösterilen sebeple ziynet alacağı yönünden ONANMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.16.12.2015(Çrş.)

image_pdfPDF olarak Kaydetimage_printYazdır