image_pdfPDF olarak Kaydetimage_printYazdır

YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ

Esas No: 2006/11275
Karar No: 2006/14023
Tarih: 27.6.2006

ÖZET : Tedavüle çıkarılırken tamamen doldurulmamış olan bononun doldurulması mümkün olup, bunun anlaşmalara aykırı olarak doldurulduğu iddiasının yazılı belge ile kanıtlanması halinde geçerlilik kazanması mümkündür. Bu nedenle, tanzim tarihi ve rakamla yazılan kısmın doldurularak verilen bonoya sonradan vade tarihinin ve yazı ile on milyarın yazılmasına engel bir durum yoktur. Bononun farklı kalemle doldurulması geçerliliğine engel teşkil etmez.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : TTK.nun 690. maddesinin göndermesi ile bonolar hakkında da uygulanan aynı Kanun’un 592. maddesi uyarınca tedavüle çıkarılırken tamamen doldurulmamış olan bononun doldurulması mümkün olup, bunun anlaşmalara aykırı olarak doldurulduğu iddiasının yazılı belge ile kanıtlanması halinde geçerlilik kazanması mümkündür. Bu nedenle, tanzim tarihi ve rakamla yazılan kısmın doldurularak verilen bonoya sonradan vade tarihinin ve yazı ile on milyarın yazılmasına engel bir durum yoktur.

Mahkemece diğer itiraz nedenleri incelenerek sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken bononun farklı kalemlerle doldurulduğunu belirten Adli Tıp Kurumunun raporu esas alınarak yazılı gerekçe ile takibin iptaline karar verilmesi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366 ve HUMK.nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 27.06.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

image_pdfPDF olarak Kaydetimage_printYazdır