image_pdfPDF olarak Kaydetimage_printYazdır

T.C. YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ

ESAS NO: 2017/4714
KARAR NO: 2017/10438
TARİH: 11.9.2017

ÖZET: Mirası reddeden borçlunun miras yoluyla kendisine intikal eden taşınmazlardaki hisseleri üzerindeki haczin kaldırılması için şikayete başvurmasında hukuki yarar yoktur.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkikinin alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

KARAR : Alacaklı tarafından borçlu …hakkında başlatılan genel haciz yolu ile ilamsız icra takibinin kesinleşmesinden sonra şikayetçi mirasçı …’nın, borçlu … ile birlikte kendisinin de murisi olan …’dan intikal eden muhtelif taşınmazlarda borçluya isabet edecek payların haczedildiğini, oysa ki borçlunun miras bırakanın mirasını mahkeme kararıyla reddettiğini belirterek icra müdürlüğünden söz konusu hacizlerin kaldırılması talebinde bulunduğu, anılan istemin icra müdürlüğünce reddedilmesi üzerine adı geçen mirasçının şikayet yoluyla yaptığı başvurunun icra mahkemesi tarafından kabulüyle taşınmazlar üzerine konulan hacizlerin kaldırılmasına karar verildiği görülmektedir.

HMK’nun dava şartlarını düzenleyen 114/1. maddesinin (h) bendinde, davacının dava açmakta hukuki yararının bulunmasının gerektiği ifade edilmiştir. TMK’nun 611/1. maddesinde ise; ”Yasal mirasçılardan biri mirası reddederse onun payı, miras açıldığı zaman kendisi sağ değilmiş gibi, hak sahiplerine geçer” hükmüne yer verilmiştir.

Somut olayda,… Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 05.04.2010 tarih ve 2010/61 E.- 117 K. sayılı kararıyla muris …nın mirasının yasal mirasçılarından borçlu…tarafından reddedildiğinin tespitine karar verildiği ve anılan kararın 03.05.2010 tarihinde kesinleştiği anlaşılmaktadır. Diğer taraftan, borçlu ….’nın miras hissesine haciz konulmuş olup, yukarda değinilen TMK’nun 611/1. maddesi uyarınca mirası reddeden borçlunun miras payının, miras açıldığı zaman kendisi sağ değilmiş gibi yasal mirasçılarına geçeceği kuşkusuzdur. Nitekim, …. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 31.12.2014 tarih, 2014/1748 E.-1783 K. sayılı kararı ile ….’nın mirası reddetmesi sebebiyle miras payının mirası reddetmeyen çocukları …’ya aidiyetine karar verildiği görülmektedir.

O halde, mirasçı …’nın miras yoluyla kendisine intikal eden taşınmazlardaki borçlunun hisseleri üzerine konulan haczin kaldırılmasına yönelik şikayetinde hukuki yararı bulunmadığından, mahkemece, şikayetin bu sebeple reddi yerine kabulü yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulüyle mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istenmesi halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 11/09/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

image_pdfPDF olarak Kaydetimage_printYazdır