image_pdfPDF olarak Kaydetimage_printYazdır

T.C. YARGITAY 14. HUKUK DAİRESİ

ESAS NO: 2015/8040
KARAR NO: 2015/6945
TARİH: 22.6.2015

DAVA : Davacılar tarafından, 22.04.2015 gününde verilen dilekçe ile mirasın gerçek reddi istenmesi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın reddine dair verilen 27.04.2015 günlü hükmün Yargıtayca incelenmesi davacılar tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Davacılar, dedeleri K.. S..’nın 24.05.2014 tarihinde vefat ettiğini, yasal mirasçılarından anneleri H… Y…’in Ankara 2. Sulh hukuk Mahkemesinin 01.07.2014 tarihli 2014/792 Esas, 914 Karar sayılı ilamı ile muris K.. S..’nın mirasını kayıtsız ve şartsız reddettiğini, annelerinin mirası reddettiğine dair kendilerine herhangi bir tebligat yapılmadığını, mirasçı olabileceklerini 13.04.2015 tarihinde öğrendiklerini, öğrenme tarihinden itibaren 3 aylık yasal süre içinde murisin mirasını kayıtsız ve şartsız reddettiklerini bildirmişlerdir.

Mahkemece, muris K.. S..’nın 24.05.2014 tarihinde vefat ettiği, Ankara 8. Sulh Hukuk Mahkemesinin 02.07.2014 tarih ve 2014/940 Esas, 919 Karar sayılı mirasçılık belgesinde K.. S..’nın mirasçılarının belirlendiği, davacıların mirasçı olmadıkları anlaşılmıştır. En yakın yasal mirasçıların mirası reddi, kendilerinden sonra gelen mirasçılar yararına olmadıkça ve bunlar kanunun 614. maddesinde gösterilen usul çerçevesinde mirası açıkça kabul etmedikçe miras, sonra gelen mirasçılara geçmez. Bunlar, murisin borçlarından sorumlu da tutulamaz.

Somut olayda miras, murisin en yakın yasal mirasçısı olan Hayriye Yüksel tarafından, sonra gelen mirasçılar yararına olmaksızın reddedilmiştir. Zaten TMK’nın 611. maddesi uyarınca mirası reddeden mirasçının payı kendisi sağ değilmiş gibi hak sahiplerine geçer. Tüm yasal mirasçıların mirası reddi halinde ise tereke TMK’nın 612 ve devamı maddeleri uyarınca tasfiyeye tabi tutulur. Davacıların talebinin, kendilerine miras geçmediğinden ret haklarının bulunmaması nedeniyle davanın reddine karar verilmiştir.

Hükmü, davacılar temyiz etmiştir.

Yasal mirasçılardan birinin mirası reddetmesi durumunda TMK’nın 611/1 maddesine göre “yasal mirasçılardan biri mirası reddederse onun payı miras açıldığı zaman kendisi sağ değilmiş gibi hak sahiplerine geçer” aynı kanunun 608/son maddesine göre “ret sonucunda miras daha önce mirasçı olmayanlara geçerse bunlar için ret süresi önceki mirasçılar tarafından mirasın reddedildiğini öğrendiklerine tarihten işlemeye başlar” dosya arasında bulunan nüfus kayıtlarına göre davacılar dedeleri K.. S..’dan gelen mirası reddeden anneleri Kadir kızı H… Y…’in altsoyudur (çocuklarıdır). Muris K.. S..’nın mirası tüm mirasçılar tarafından reddedilmesi halinde terekenin TMK’nın 612. maddesine göre tasfiye edileceğinden ret hakkı altsoya yani davacılara geçmez. Öncelikle deliller toplanıp bu husus araştırıldıktan sonra muris K.. S..’nın tüm mirasçıları tarafından mirası reddedilmemişse davacıların annesi Hayriye Yüksel’in miras payı kendisi hayatta değilmiş gibi miras açıldığı anda geçerli olacak şekilde kendi altsoyuna intikal edeceğinden bu husus gözetilmeden eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiş, bu sebeple kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle davacıların temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün yukarıda BOZULMASINA, temyiz peşin harcının yatırana iadesine 22.06.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

image_pdfPDF olarak Kaydetimage_printYazdır