image_pdfPDF olarak Kaydetimage_printYazdır

T.C. YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ

ESAS NO: 2020/2473
KARAR NO: 2020/3523
TARİH: 2.6.2020

ÖZET: Kesinleşmiş ceza mahkumiyeti kararlarının hukuk hakimini bağlayacağı ilkesi süresinde yapılmış tahrifat iddiasının varlığı halinde değerlendirilir. Taşkın hacizlere ilişin yapılan şikayet başvurusunda tahrifata ilişkin mahkumiyet kararı değerlendirilemez.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının bozulmasını mutazammın 23/09/2019 tarihli ve 2019/11496 Esas – 2019/13272 Karar sayılı daire ilamının müddeti içinde tashihen tetkiki alacaklı … tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hâkimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

KARAR : Kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takipte, örnek 10 ödeme emrinin borçlular vekiline 22.01.2015 tarihinde tebliğ edildiği, borçlular vekilinin 17.03.2016 tarihinde icra müdürlüğüne başvurarak … Jandarma Kriminal Laboratuvarında düzenlenen raporda senet bedelinin tahrifatla 972.000 TL haline getirildiği tahrifattan önce senet bedelinin 1500-TL olduğunun sabit olduğunu belirterek takibin 1.500-TL üzerinden devamına ve taşkın hacizlerin kaldırılmasına karar verilmesini talep ettiği, müdürlükçe talebin reddi üzerine, borçlular vekilinin icra mahkemesinden müdürlük kararının kaldırılmasını istediği, mahkemece şikayetin kabulüne karar verildiği, alacaklıların temyizi üzerine Dairemizin 30.04.2018 tarih ve 2016/31754 E-2018/3908 K. sayılı bozma ilamı ile; borçluların ödeme emri tebliği üzerine yasal sürede icra mahkemesine takibe konu bonoda tahrifat yapıldığına ilişkin bir başvurusu bulunmadığı gibi borçluların bu iddiasının İİK’nun 169/a maddesindeki borca itiraz niteliğinde olup ödeme emrinin tebliğinden itibaren süresi içerisinde icra mahkemesine bu yönde yapılmış bir başvuru olması halinde icra mahkemesince incelenmesinin mümkün olacağı mahkemece şikayetin reddine karar verilmesi gerektiğinden bahisle kararın bozulduğu, bozma sonrası yapılan yargılamada şikayetin reddine karar verildiği, karara karşı borçlular vekilinin temyizi üzerine dairemizin 23.09.2019 tarih 2019/11496 E, 2019/13272 K sayılı bozma ilamı ile; Söke 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2016/87 E.-2017/82 K. sayılı ve 04.04.2017 tarihli kesinleşmiş kararı ile, taraflarla ilgili olarak, resmi belgede sahtecilik suçundan mahkumiyet kararı verildiği ve bu kararın 25.10.2017 tarihinde kesinleştiği, Söke 1. Ağır Ceza Mahkemesi kararının hukuk hakimi yönünden bağlayıcılığının olduğu, bahsi geçen mahkumiyet hükmü nazara alınıp değerlendirilmek sureti ile sonuca gidilmesi gerektiğinden bahisle kararın bozulduğu anlaşılmıştır.

Somut olayda, borçluların ödeme emri tebliği üzerine yasal sürede icra mahkemesine takibe konu bonoda tahrifat yapıldığına ilişkin bir başvurusu bulunmadığı gibi borçluların bu iddiası İİK’nun 169/a maddesindeki borca itiraz niteliğinde olup ödeme emrinin tebliğinden itibaren süresi içerisinde icra mahkemesine bu yönde yapılmış bir başvuru olması halinde icra mahkemesince incelenmesi mümkündür. Kesinleşmiş ceza mahkumiyeti kararlarının hukuk hakimini bağlayacağı ilkesi süresinde yapılmış tahrifat iddiasının varlığı halinde değerlendirilir. Taşkın hacizlere ilişin yapılan şikayet başvurusunda tahrifata ilişkin mahkumiyet kararı değerlendirilemez.

O halde mahkemece, şikayetin reddi yönünde hüküm tesisi yerinde olup, mahkeme kararının onanması gerekirken, Dairemizce bozulduğu anlaşılmakla, karar düzeltme isteminin kabulüyle bozma kararının kaldırılarak mahkeme kararının yukarıda açıklanan nedenlerle onanması gerekmiştir.

SONUÇ : Alacaklı …’un karar düzeltme isteminin kabulüyle dairemizin 23.09.2019 tarih 2019/11496 E, 2019/13272 K sayılı bozma ilamının kaldırılmasına, … İcra Hukuk Mahkemesi’nin 06.11.2018 tarih ve 2018/328 E.-2018/505 K. sayılı kararının yukarıda açıklanan nedenlerle İİK. 366. ve HUMK. 438. maddeleri uyarınca ONANMASINA, 02/06/2020 gününde oybirliğiyle karar verildi.

image_pdfPDF olarak Kaydetimage_printYazdır