image_pdfPDF olarak Kaydetimage_printYazdır

YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ

ESAS NO : 2019/9725
KARAR NO : 2020/5359
TARİH : 23.06.2020
MAHKEMESİ : … Bölge Adliye Mahkemesi

ÖZET : İşler nafakanın öncelikle maaşından kesilmesi gerekmekte olup, birikmiş nafaka alacağının diğer adi alacaklar gibi daha önce konulan hacizler sona erdikten sonra kesilmesi gerekmektedir.

KARAR

Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki davacı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, temyiz olunan Bölge Adliye Mahkemesi kararında yazılı gerekçelere göre yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun Bölge Adliye Mahkemesi kararının 5311 Sayılı Kanun ile değişik İİK’nin 364/2. maddesi göndermesiyle uygulanması gereken 6100 Sayılı HMK’nin 370. maddeleri uyarınca ONANMASINA, alınması gereken 54,40 TL temyiz harcından, evvelce alınan harç varsa mahsubu ile eksik harcın temyiz edenden tahsiline, 23/06/2020 gününde oy birliğiyle karar verildi.

image_pdfPDF olarak Kaydetimage_printYazdır