image_pdfPDF olarak Kaydetimage_printYazdır

YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ

ESAS NO : 2020/4533
KARAR NO : 2021/187
TARİH : 12.01.2021
MAHKEMESİ : … Bölge Adliye Mahkemesi

ÖZET : Tüzel kişiliği olmayan İl Sağlık Müdürlüğü’nün takipte alacaklı olarak gösterilmesi mümkün değildir.

KARAR

Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki taraflarca istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, temyiz olunan Bölge Adliye Mahkemesi kararında yazılı gerekçelere göre tarafların yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun Bölge Adliye Mahkemesi kararının 5311 Sayılı Kanun ile değişik İİK’nin 364/2. maddesi göndermesiyle uygulanması gereken 6100 Sayılı HMK’nin 370. maddeleri uyarınca ONANMASINA, alınması gereken 59,30 TL temyiz harcından, evvelce alınan harç varsa mahsubu ile eksik harcın temyiz eden davacıdan tahsiline, davalıdan harç alınmasına yer olmadığına, 12/01/2021 gününde oy birliğiyle karar verildi.

image_pdfPDF olarak Kaydetimage_printYazdır