image_pdfPDF olarak Kaydetimage_printYazdır

T.C. YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

ESAS NO: 2016/23688
KARAR NO: 2018/625
TARİH: 25.1.2018

ÖZET: Davalının evli oldukları dönemde ve boşanma süresinde müşterek hesaplarında bulunan parayı çekmesi neticesinde çekilen paranın yarısı davalıdan tahsil edilir. Davacı, ıslah dilekçesi ile açıkçaalacağının Dolar ve Avro üzerinden tahsilini talep ettiği halde, mahkemece emredici nitelikteki anılan yasa maddesi hükmüne aykırı olarak, Türk Lirası üzerinden hüküm kurulması bozmayı gerektirir.

DAVA : Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde taraflar avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.
KARAR : Davacı, davalının eski eşi olduğunu ve…’da yaşadıklarını, evli oldukları 2011 yılı Nisan ayında Türkiye’ye geldiklerini ve davalının başka bir kadınla ilişkisi olduğunu ileri sürerek kendisini dövdürdüğünü ve bu olayın ertesi günü olan 24.04.2011 tarihinde müşterek sahip oldukları…Bankası … Şubesindeki hesaptaki paranın büyük bir kısımını çektiğini, davalının boşanma sürecinde müşterek hesapta bulunan paranın kalan kısmını da çektiğini, paranın tamamının…Bankasının 23.05.2014 tarihli döviz kuruna göre 1.094.055,00 TL olduğunu, bu miktarın yarısının kendisine ait olduğunu ileri sürerek ve fazlaya dair hakları saklı kalmak kaydı ile 547.027,00 TL’nin 24.04.2011 tarihinden itibaren hesaplanacak olan yasal faiziyle birlikte davalıdan tahsilini istemiş; bilahare vermiş olduğu 23.05.2016 tarihli dilekçesi ile hem para birimi hem de miktar bakımından davayı ıslah ettiğini bildirerek 39.257,99 USD ve 229.487,44 Avro’nun dava tarihinden işleyecek yasal faizi ile davalıdan tahsilini istemiştir.
Davalı, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, davanın kısmen kabulüyle 885.777,78 TL’nin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile davalıdan tahsiline karar verilmiş; hüküm, taraflarca temyiz edilmiştir.
1-)Davacı, eldeki dava ile eski eşi olan davalının evli oldukları dönemde ve boşanma süresinde müşterek hesaplarında bulunan parayı çektiğini ileri sürerek çekilen paranın yarısının davalıdan tahsilini istemiş; davalı, davanın reddini dilemiş, Mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. Ne var ki; davacı 23.05.2016 tarihli ıslah dilekçesi ile 39.257,99 USD ve 229.487,44 Avro’nun dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile davalıdan tahsilini istediği halde, Mahkemece davanın kısmen kabulüyle 885.777,78 TL’nin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile davalıdan tahsiline hükmedilmiştir. 6100 Sayılı HMK.’nun “taleple bağlılık ilkesi” başlıklı 26/1 maddesinde hâkimin tarafların talep sonuçlarıyla bağlı olduğu ve talepten fazlasına veya başka bir şeye karar veremeyeceği hüküm altına alınmıştır. Davacı, ıslah dilekçesi ile açıkçaalacağının Dolar ve Avro üzerinden tahsilini talep ettiği halde, mahkemece emredici nitelikteki anılan yasa maddesi hükmüne aykırı olarak, Türk Lirası üzerinden hüküm kurulmuştur. Oysa ki, sözü edilen yasa maddesi uyarınca, mahkemenin talepten başka bir şeye karar vermesi mümkün bulunmamaktadır. O halde mahkemece, davacının ıslah dilekçesi ve taleple bağlılık ilkesi gözetilerek bir karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.
2-)Bozma nedenine göre, davalının temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik gerek görülmemiştir.
SONUÇ : Yukarıda birinci bentte açıklanan nedenlerle, temyiz edilen kararın BOZULMASINA, ikinci bentte açıklanan sebeplerle davalının temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan 29,20 TL harcın istenmesi halinde davacıya, 15.127,00 TL harcın davalıya iadesine, HUMK’nun 440/I maddesi uyarınca tebliğden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 25/01/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

image_pdfPDF olarak Kaydetimage_printYazdır