image_pdfPDF olarak Kaydetimage_printYazdır

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ

ESAS NO: 2016/16039
KARAR NO: 2017/6734
TARİH: 1.6.2017

ÖZET: Eşlerden birinin tasarruf yetkisinin sınırlandırılması, “Evlilik birliğinin korunması” önlemlerinden olup, sınırlandırmaya şartlarının varlığı halinde evlilik birliği devam ediyorsa başvurulur. Evlilik birliğinin sona ermesi durumunda bu hüküm artık uygulanamaz.

Yukarıda tarihi, konusu ve tarafları gösterilen hükmün; bozulmasına dair Dairemizin 10.03.2016 gün ve 13196-4730 Sayılı ilamıyla ilgili karar düzeltme isteminde bulunulmakla, evrak okundu, gereği düşünüldü:
KARAR : 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu 1.10.2011 tarihinde yürürlüğe girmiş ise de, bu Kanuna 6217 Sayılı Kanunla ilave edilen geçici 3. maddenin ( 1. ) bendinde, Bölge Adliye Mahkemelerinin göreve başlama tarihinden önce verilen kararlar hakkında, kesinleşinceye kadar 1086 Sayılı Kanun’un 26.09.2014 tarihli ve 5236 Sayılı Kanunla yapılan değişiklikten önceki 427 ila 454. madde hükümlerinin uygulanmasına devam olunacağı hükme bağlandığından, karar düzeltme talebinin incelenmesi gerekmiştir.
1- )Temyiz ilamında yer alan açıklamalara göre davacı kadının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan karar düzeltme talepleri yersizdir.
2- )Mahkemece davacının Türk Medeni Kanununun 199. maddesi uyarınca tasarrufun kısıtlanmasına dair talebinin, taraflar arasında boşanma kararı verildiğinden bu talebin boşanma kararının kesinleşmesine kadar kabulüyle davalı adına kayıtlı 1725/1 parsel, 1 numaralı bağımsız bölümün devrinin davacının onayına bağlı olması yönünde tasarrufunun kısıtlanmasına, karar verilmiştir. Bu karar davalı erkek tarafından temyiz edilmiş, Dairemizce yapılan inceleme neticesinde “Davalı erkeğin ailenin ekonomik varlığının korunmasını gerektirecek veya evlilik birliğinden doğan mali yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmak amacına yönelik bir davranışı kanıtlanamamıştır. Türk Medeni Kanununun 199. maddesi koşulları oluşmadığından kadının tasarrufun kısıtlanmasına yönelik davasının reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde kabulü bozmayı gerektirmiştir” denilmek suretiyle mahkeme hükmünün bozulmasına karar verilmiş ve bu karara karşı davacı kadın tarafından karar düzeltme talebinde bulunulmuştur.
4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 199. meaddesinde düzenlenen, eşlerden birinin tasarruf yetkisinin sınırlandırılması, “Evlilik birliğinin korunması” önlemlerinden olup, sınırlandırmaya şartlarının varlığı halinde evlilik birliği devam ediyorsa başvurulur. Evlilik birliğinin sona ermesi durumunda bu hüküm artık uygulanamaz. Mahkemece verilen boşanma hükmü davalı erkeğin temyizi üzerine onanmış olup tarafların boşanma kararına karşı karar düzeltme talebi bulunmadığından boşanma hükmü kesinleşmiştir. Tarafların evliliği kesinleşen boşanma kararı ile sona ermiştir. Bu durumda, davanın esası konusuz hale gelmiştir. Bu husus gözetilerek bir karar verilmek ve yargılama giderleri ile bu kapsamdaki vekalet ücretinin, tarafların dava tarihindeki haklılık durumu dikkate alınarak karara bağlanmak ( HMK m. 331/1 ) üzere hükmün bozulması gerekir. Hal böyleyken, davacı kadının tasarruf yetkisinin sınırlandırılması talebinin reddi gerektiğine dair bozma ilamına yönelik karar düzeltme talebinin kabulüne ve açıklanan sebeple yerel mahkeme kararının tasarruf yetkisinin sınırlandırması talebine yönelik verdiği hükmün bozulmasına karar vermek gerekmiştir.
SONUÇ : Yukarıda 2. bentte gösterilen sebeple Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 440/1-4. maddesi gereğince davacı kadının tasarruf yetkisinin sınırlandırılması talebi yönünden karar düzeltme talebinin KABULÜNE, Dairemizin 10.03.2016 tarih ve 2015/13196 esas, 2016/4730 karar sayılı bozma talebine yönelik olan ( 2. ) bendinin KALDIRILMASINA ve yukarda ( 2. ) bentte gösterilen sebeple BOZULMASINA, davacı kadının sair karar düzeltme isteminin yukarda ( 1. ) bentte gösterilen sebeple REDDİNE, istenmesi halinde karar düzeltme harcının yatırana iadesine, 01.06.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

image_pdfPDF olarak Kaydetimage_printYazdır