image_pdfPDF olarak Kaydetimage_printYazdır

YARGITAY 23. HUKUK DAİRESİ

ESAS NO : 2019/2979
KARAR NO : 2020/3977
TARİH : 02.12.2020
MAHKEMESİ : İcra Hukuk Mahkemesi

ÖZET : Takibe dayanak gösterilen arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesine dayalı alacağın varlığının ve miktarının yargılama gerektirdiği, söz konusu sözleşmenin İİK’nın 68. maddede belirtilen belgelerden sayılamaz.

Taraflar arasındaki icra talebine itirazın kaldırılması şikayetinin yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı şikayetin … ve … yönünden kısmen kabulüne, … yönünden reddine yönelik verilen hükmün süresi içinde taraflar vekillerince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

K A R A R
Şikayetçi vekili, şikayet olunanlar aleyhine ilamsız icra takibine gittiklerini, davalıların haksız olarak borca ve yetkiye itiraz ettiklerini, İİK’nın 50. maddesinin HMK’ya atıf yaptığını, HMK’nın 10. maddesine göre sözleşmenin ifa edileceği yerin de yetkili olduğunu, ifa yerinin Kadıköy olduğunu, sözleşmede ayrıca … Mahkemelerinin yetkili kılındığını, borca itirazların da haksız olduğunu ileri sürerek, itirazlarının kaldırılmasına ve tazminata hükmedilmesini talep etmiştir.

Şikayet olunanlar vekili, şikayetin İcra Hukuk Mahkemesinde görülebilmesi için İİK’nın 68/a maddesinde sayılan belgelerden olması gerektiğini, HMK’nın 9. maddesi gereğince yetkili icra dairesinin müvekkillerinin ikametgahı olana … İcra Müdürlüğü olduğunu savunarak, şikayetin reddini istemiştir.

Şikayet olunan … vekili, müvekkiline bu şikayetten dolayı herhangi bir tebligat işlemi yapılmadığını, müvekkilinin iş bu alacağa konu takipten uzaktan yakından ilgisinin olmadığını, husumet yönünden şikayetin reddine karar verilmesi gerektiğini savunarak, şikayetin reddini istemiştir.

Mahkemece, iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre,

Şikayet olunanlardan …’nın isminin ve T.C. Kimlik numarasının takip talebine sehven … olarak yazıldığını, ödeme emrinin ise doğru taraf olan …’ya gönderildiğini, şikayet olunanlardan …’ya karşı husumet yöneltilemeyeceği, şikayetçinin 11.04.2014 tarihli arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin 7. maddesinde kararlaştırılan kira alacağının tahsili için icra takibine gittiği, takibe dayanak gösterilen sözleşme içeriğine göre alacağın varlığının ve miktarının yargılama gerektirdiği, söz konusu sözleşmenin İİK’nın 68. maddede belirtilen belgelerden sayılamayacağı gerekçesiyle, şikayet olunan …’ya yönelik şikayetin husumet yönünden reddine, diğer şikayet olunanlara yönelik şikayetin kısmen kabulü ile, … 18. İcra Müdürlüğünün 2015/14934 E. sayılı dosyasında yetkiye yönelik itirazlarının kaldırılmasına, borca ve ferilerine yönelik itirazın kaldırılması talebinin reddine karar verilmiştir.

Kararı, şikayetçi vekili ve şikayet olunanlar …, …, …. vekili temyiz etmiştir.

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, şikayetçi vekilinin ve şikayet olunanlar …, …, …. vekilinin temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.,

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, şikayetçi vekili ve şikayet olunanlar …, …, …. vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan İcra Mahkemesi kararının İİK’nın 366. maddesi uyarınca ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenlerden alınmasına, kararın tebliğinden itibaren 10 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 02.12.2020 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

image_pdfPDF olarak Kaydetimage_printYazdır