image_pdfPDF olarak Kaydetimage_printYazdır

T.C. YARGITAY 4. CEZA DAİRESİ

ESAS NO: 2016/945
KARAR NO:
2020/3148
TARİH:
13/02/2020
MAHKEMESİ : Asliye Ceza Mahkemesi

ÖZET: Sanık hakkında görevi yaptırmamak için direnme suçundan sanığın polis karakolunda kontrol altındayken eyleminde hangi görevin yapılmasını ne şekilde engellediği tartışılıp açıklanmadan yetersiz gerekçe ile mahkumiyet hükmü kurulması bozmayı gerektirmiştir.

“İçtihat Metni”


Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre, sanıklar … ve … müdafiinin, sadece sanıklar hakkındaki mahkumiyet hükümlerini temyiz ettiği anlaşılarak, dosya görüşüldü:
A-Sanık … hakkında kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme veya bulundurma suçundan dolayı, 5237 sayılı TCK’nın 191. maddesinin 2. fıkrası gereğince verilen “tedavi ve denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasına” ilişkin kararlar, sözü edilen fıkraya 14.04.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6217 sayılı Kanun’un 20. maddesi ile eklenen son cümleye göre durma kararı niteliğinde olup itiraz kanun yoluna tabi olması nedeniyle, sanık … müdafiinin temyiz davası isteği hakkında bir KARAR VERMEYE YER OLMADIĞINA,

B-Diğer hükümlerin temyizine gelince;
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre, yapılan incelemede;
1-Sanık … hakkında hakaret, yaralama, kamu malına zarar verme , birden fazla kişi ile birlikte silahla tehdit ve sanık … hakkında birden fazla kişi ile birlikte silahla tehdit eylemleriyle ulaşılan çözümü haklı kılıcı zorunlu öğelerinin ve bu eylemlerin sanıklar tarafından işlendiğinin Kanuna uygun olarak yürütülen duruşma sonucu saptandığı, bütün kanıtlarla aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların temyiz denetimini sağlayacak biçimde ve eksiksiz sergilendiği, özleri değiştirilmeksizin tartışıldığı, vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı,
Eylemlerin doğru olarak nitelendirildiği ve Kanunlarda öngörülen suç tiplerine uyduğu,
Cezaların kanuni bağlamda uygulandığı,
Anlaşıldığından, sanıklar … ve … müdafiinin ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, TEMYİZ DAVASININ ESASTAN REDDİYLE HÜKÜMLERİN ONANMASINA,

2-Sanık … hakkında görevi yaptırmamak için direnme ve 6136 sayılı Yasa’ya muhalefet suçlarından kurulan hükümlere yönelik temyize gelince;
a-Sanık …’nun soruşturma ve kovuşturma evresindeki silah taşımadığı şeklindeki savunmaları, katılan … ve mağdur …’nın aşamalardaki anlatımlarında tabancayı diğer sanık …’ın taşıdığı ve kendilerine doğrulttuğu şeklindeki beyanları karşısında, tabancanın sanık … ile nasıl ilişkilendirildiği açıklanıp, tartışılmadan, sanık hakkında 6136 sayılı Yasaya muhalefet suçundan yetersiz gerekçe ile mahkumiyet hükmü kurulması,
b-Sanığın, polis karakolunda görevli polis memurlarına hitaben “bu nasıl .mcık iş, burada mı bekleyeceğiz” şeklinde hakaret içerir kelimeler sarf etmesi üzerine, görevliler tarafından uyarılmasına rağmen, görevli polis memurlarının üzerine yürüyerek “oturmazsam, konuşursam ne olur ne yapacaksınız” şeklinde sözler sarfettiğinin kabul edilmesi karşısında, sanığın polis karakolunda kontrol altındayken eyleminde hangi görevin yapılmasını, ne şekilde engellediği tartışılıp açıklanmadan yetersiz gerekçe ile mahkumiyet hükmü kurulması,
Kanuna aykırı ve sanık … müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan, HÜKÜMLERİN 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine 13/02/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

image_pdfPDF olarak Kaydetimage_printYazdır