image_pdfPDF olarak Kaydetimage_printYazdır

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ

Esas No: 2021/4458
Karar No: 2021/5327
Tarih: 28.06.2021

Özet: Yabancı mahkemenin verdiği boşanma kararının tanınması ve tenfizinde talebe bağlı kalınmalıdır.

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Davacı, … Sulh Mahkemesi`nin 05.04.2016 tarihli boşanma kararının Türkiye`de tanınması ile tenfizini talep ve dava etmiş, mahkemece davanın kabulü ile tarafların boşanmalarına ve ferilerine dair Almanya ülkesi … yerel aile mahkemesi tarafından verilen boşanma ilamının tanınmasına ve tenfizine karar verilmiş, karar tarafların süresinde istinaf etmemesi üzerine 19.12.2018 tarihinde kesinleştirilmiş, davacı vekilinin 07.11.2019 tarihli dilekçesi üzerine Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünün 25.05.2021 tarihli yazısı ile, karar ile ilgili kanun yararına bozma talebinde bulunulmuş, dosya Dairemize gönderilmiştir.

Hakim tarafların talepleriyle bağlı olup talepten fazlasına ve başka bir şeye hükmedemez (HMK m. 26). Somut olayda; davacı dava dilekçesinde … Sulh Mahkemesinin 05.04.2016 tarih ve 17 F 73/14 karar sayılı boşanma kararının Türkiye`de tanınması ve tenfizine karar verilmesini talep etmiş ancak mahkemece talepten fazlaya hükmedilerek tarafların boşanmaları ve ferilerine dair … Sulh Mahkemesi`nin 05.04.2016 tarih ve 17 F 73/14 karar sayılı kararının tanınmasına ve tenfizine karar verilmiştir. Mahkemece taleple bağlı kalınarak tarafların sadece “boşanmalarına” dair yabancı mahkeme ilamının tanınmasına ve tenfizine karar verilmesi gerekirken, talep aşılarak boşanma ve ferilerine dair yabancı mahkeme ilamının tanınması ve tenfizine karar verilmesi doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünün, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 363/1. maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin açıklanan sebeple kabulü ile hükmün sonuca etkili olmamak üzere BOZULMASINA, oybirliğiyle karar verildi.

image_pdfPDF olarak Kaydetimage_printYazdır