image_pdfPDF olarak Kaydetimage_printYazdır

Esas No: 2020/3100
Karar No: 2020/6803
Tarih: 10.11.2020

Özet: Davacı çocuk kaza tarihinde 13 yaşında olup, kazanç getiren herhangi bir işte çalışması söz konusu olamayacağından bu yönden mahrum kalınan bir kazanç talebinin reddi gerekir.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı … vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

– K A R A R –

Davacılar vekili; müvekkili küçük …’in, davalıların trafik sigortacısı, işleteni ve sürücüsü olduğu turistleri gezdirmek amacıyla kullanılan araçtan 17.06.2010 tarihinde düşerek yaralandığını belirterek, şimdilik 1.000,00 TL maddi tazminat ile … için 30.000,00 TL, anne … ve baba … için ayrı ayrı 15.000,00 TL manevi tazminatın davalılardan tahsilini istemiş, ıslah dilekçesi ile davacı … için geçici işgücü kaybı olarak 324,71 TL, sürekli işgücü kaybı olarak 10.850,30 TL, bakıcı gideri olarak 324,71 TL ve hastane ve tedavi gideri olarak 250,00 TL talep etmiştir.
Davalı … vekili; kazada kusurunun bulunmadığını küçük …’in kendisinden habersiz olarak taşıta bindiğini ileri sürerek davanın reddini savunmuştur.
Davalı … vekili; aracın yolcu taşımaya müsait olmadığından trafik sigortası kapsamında sorumluluklarının bulunmadığını ileri sürerek davanın reddini savunmuştur.
Davalı … şirketi vekili; davacı tarafın iddialarının doğru olmadığını ileri sürerek davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, bozmaya uyularak yapılan yargılama, iddia, savunma ve toplanan delillere göre; davanın kısmen kabulü ile, olayda yaralanan …’ın % 80, davalı tarafın % 20 kusurlu olduğu gözetilerek uzman bilirkişiden alınan aktüer raporuna göre davacının iş göremezlik zararı,10.850,30 TL , geçici iş göremezlik zararı 324,71 TL, tedavi bakım vs masraf 384,71 TL, toplam 11.559,72 TL maddi tazminatın davalılar … ve … Tur Aş den 17/06/2010 kaza tarihinden işleyen yasal faiziyle birlikte müştereken ve müteselsilen tahsiline, diğer davalı … Aş yönünden teminat dahilinde olmayan riziko nedeniyle sorumluluğu bulunmadığından davanın reddine, maluliyet oranı, kusur oranı gözetilerek yaşanan acı ve sıkıntıların kısmen telafisi amacıyla çocuk … için takdiren 7.500,00 TL, davacı … için takdiren 5.000,00 TL, … için 5.000,00 TL olmak üzere toplam 17.500,00 TL manevi tazminatın 17/06/2010 tarihinden işleyen yasal faiziyle birlikte davalılar … ve … şehir otelcilik şirketinden müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmiş; hüküm, davalı … vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde,dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre davalı … vekilinin aşağıdaki bent dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.
2-Dava, trafik kazasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir.
Sorumluluğu doğuran olayın, zarar görenin vücut bütünlüğünü ihlal etmesi hali 6098 sayılı TBK m. 54’te özel olarak hükme bağlanmıştır. Bu hüküm gereğince, vücut bütünlüğünün ihlali halinde mağdurun malvarlığında meydana gelmesi muhtemel olan azalmanın ve dolayısıyla maddi zararın türleri; tedavi giderleri, kazanç kaybı, çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıplar ve ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan kayıplar şeklinde düzenlenmiştir.
Somut olayda davacı … kaza tarihinde 13 yaşında olup hükme esas alınan Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Dairesinin 26.08.2015 tarihli raporunda davacının %7,2
maluliyetinin oluştuğu, iyileşme süresinin 3 aya kadar uzayabileceği tespit edilmiştir. 26.01.2016 tarihli hesap bilirkişi raporunda çocuk … için kaza tarihinden itibaren 3 ay geçici işgöremezlik tazminatı hesabı yapılmış, mahkemece bilirkişi raporu esas alınarak davacı bakımından 324,71 TL geçici iş göremezlik tazminatına hükmedilmiştir.
Davacı çocuğun kaza tarihindeki yaşı itibariyle, kazanç getiren herhangi bir işte çalışması sözkonusu olamayacağına ve bu yönden mahrum kalınan bir kazançtan bahsedilemeyeceğine göre; davacı çocuk … için hesaplanan geçici işgöremezlik tazminatına hükmedilmemesi gerekirken yazılı olduğu şekilde hüküm tesisi bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı … vekilinin sair temyiz itirazlarının REDDİNE, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı … vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalı …’a geri verilmesine 10/11/2020 gününde oybirliğiyle karar verildi.

image_pdfPDF olarak Kaydetimage_printYazdır