image_pdfPDF olarak Kaydetimage_printYazdır

Esas No:2021/2517
Karar No:2021/6034
Tarih:21.04.2021

Özet: Aidat ödemeyen kat malikinin sıcak su sayacının sökülmesine dair kat malikleri genel kurulu kararı hukuka uygundur.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki davanın yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, dosya incelendi, gereği düşünüldü:
-KARAR-
Dava dilekçesinde, Mavişehir 1. Etap Toplu Yapı Pamukkale 11. Blok Malikler Genel Kurulunun 05/05/2014 tarihli “iki ay üst üste aidat ödemeyen kat malikinin sıcak su sayacının sökülmesine” ilişkin kararın iptaline karar verilmesi istenilmiştir.
Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlar ile yasal gerektirici nedenlere göre, verilen kararda bir isabetsizlik bulunmadığından yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddi ile usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA, davalıdan peşin alınan temyiz ve temyize başvurma harçlarının Hazineye irad kaydedilmesine, 21/04/2021 gününde oybirliğiyle karar verildi.

image_pdfPDF olarak Kaydetimage_printYazdır