image_pdfPDF olarak Kaydetimage_printYazdır

T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ

ESAS NO:2016/13159
KARAR NO: 2020/1863
TARİH: 11.2.2020
ÖZET: İş akdinin yazılı bir fesih bildirimi olmaksızın işçinin iş yerini terk etmek suretiyle sona erdiği anlaşılmaktadır. Terk tarihi itibarı ile hak edildiği halde ödenmemiş işçilik alacaklarının varlığı karşısında davacının terkinin bu sebebe dayandığı kabul edilerek kıdem tazminatına hükmolunmuştur.

DAVA : Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi taraflar vekillerince istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : A-) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; davacının davalı işyerinin … Şubesinde garson ve temizlik görevlisi olarak 2013 yılı nisan ayında işe başladığını ve 2014 yılı mayıs ayında iş akdinin fesih edildiğini, iş yerinde haftanın 6 günü sabah saat 08:00 ile 22:00 arası çalıştığını, tüm resmi tatillerde dini bayramlarda da aynı şekilde çalışmasının devam ettiğini, fazla mesai yapmasına ve genel tatilde çalışmasına rağmen ücretlerin ödenmediğini, ayrıca yıllık izninin kullandırılmadığını ve izin alacağının da ödenmediğini, en son aylık 1.200,00 TL maaş aldığını, 200 TL sinin elden ödenirken , 1.000 TL sinin bankaya yatırıldığını ileri sürerek, kıdem tazminatı ,ihbar tazminatı, yıllık izin alacağı, genel tatil alacağı ve fazla çalışma alacaklarını istemiştir.

B-) Davalı Cevabının Özeti:

Davalı şirket vekili cevap dilekçesinde özetle: davacının 25/04/2013 tarihinde garson olarak göreve başladığını, 30/04/2014 tarihinde firmada işletme müdürü olarak … ‘nın öğle yemeğe esnasında adı geçen şahsa bu ekmekleri neden bu kadar fazla kesiyorsunuz yazık israf oluyor demesi üzerine görev başında amiri olan şahsa çok biliyorsan sen yap diyerek karşılık verdiğini ve akabinde personel ve muhasebe sorumlusuna ben artık çalışmak istemiyorum, dediğini ve … Tesislerine giriş için şahsına verilen dijital giriş kartını teslim ederek aynı gün ayrıldığını, çıkışının imzalanmasının istemesi üzerine imzalamayacağını söyleyerek ayrıldığını, devamsızlık tutanaklarının tanzim edildiğini ve iş yasası gereğince iş akdinin fesih edildiğini, … tesislerinde yemekhanede garson olarak görev yaptığı için mesaiye giriş ve mesaiden çıkışının dijital kart ile yapıldığını, bu nedenle mesai konusundaki iddiaların doğru olmadığını dini bayramlarda çalışma yapılmadığını savunarak,davanın reddini istemiştir.

C-) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece özetle; SGK kayıtları,toplanan delillerin değerlendirilmesinde;davacının 25/04/2013-03/05/2014 tarihleri arasında … Gıda San. Turizm. Şti ünvanlı işyerinde çalışmalarının kayıtlı olduğu, özlük dosyasındaki belgelerden davacının 01,02,03.05.2014 tarihlerinde işe gelmediğine ilişkin tutanakların tutulduğunun anlaşıldığı,davacının 25/04/2013-30/04/2014 tarihleri arasında davalı işyerinde çalıştığı,dosyaya sunulan ücret bordroları ve banka ödemeleri incelendiğinde davacının net ücretinin 900TL-1.000 TL arasında olduğu ve tanık beyanlarında da davacının bu miktarda ücret aldığının beyan edildiği anlaşılmakla bilirkişi raporunda 1.alternatife göre yapılan hesaplamalar mahkemece dosya kapsamı ve mevcut delil durumuna uygun bulunduğu,davacı tanık beyanında davacının haftanın altı günü 08;00-19;00-20;00 saatleri arasında çalıştığı ve davalı tanıkları beyanında da davacının işyerinde 08;00-19;00 saatleri arasında çalıştığının beyan edildiği,bu durumda davacı ve davalı tanık beyanı birlikte değerlendirildiğinde davacının davalı işyerinde 08;00-19;30 saatleri arasında çalıştığı ve dosya kapsamında ücret bordrosunda fazla mesai ücret ödemesi olan aylar dışında mesai ücretlerinin ödendiğine ilişkin somut bilgi ve belge bulunmadığından ödenmemiş olduğu kanatine varıldığından bilirkişi raporunda 1.alternatife göre yapılan hesaplamaların uygun bulunduğu,aynı şekilde genel tatil alacağının da tanık beyanı ile ispatlandığının kabulü ile, davacının kendi isteği ile işten ayrıldığı, bu nedenle kıdem ve ihbar tazminatına hak kazanmadığı ve dosya kapsamında davacının ödenmeyen fazla çalışma, genel tatil ve yıllık izin ücret alacaklarının bulunduğu kanaatine varılmakla bu talepler yönünden bilirkişi raporunda yapılan hesaplamalar doğrultusunda davacı tarafın ıslah dilekçesi ve fazla mesai ve genel tatil ücret alacaklarında mahkemece yapılan hakkaniyet indirimleri de dikkate alınarak davanın kısmen kabul kısmen reddine karar verilmiştir.

D-) Temyiz:

Kararı davacı ve davalı temyiz etmiştir.

E-) Gerekçe:

1-) Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre davalı vekilinin tüm,davacı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2-) Somut uyuşmazlıkta dosyadaki bilgi ve belgelerden ve özellikle tanık anlatımlarından iş akdinin yazılı bir fesih bildirimi olmaksızın işçi tarafından işyerini terk suretiyle eylemli olarak sona erdirildiği anlaşılmaktadır.Terk tarihi itibari ile hakedildiği halde ödenmemiş işçilik alacaklarının varlığı karşısında davacının terkinin bu sebebe dayandığı kabul edilerek kıdem tazminatının kabulüne karar verilmesi gerekirken reddi hatalıdır.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 11.02.2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

image_pdfPDF olarak Kaydetimage_printYazdır