image_pdfPDF olarak Kaydetimage_printYazdır

Esas No: 2011/18290
Karar No:2012/14230
Tarih: 28.05.2012

Özet: Davacı tanığın, davacı iş yerine geldiğinde davacının bacağında morluk gördüğünü ve davacının kendisine “Kocam yaptı” dediğini ifade etmiştir. Bu durumda aksine delil olmadığına göre davalının eşine fiziki şiddet uyguladığı sabit kabul edilmelidir.

“İçtihat Metni”

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
Davacı tanığı C., davacıyı iş yerine geldiğinde bacağında morluk gördüğünü, davacının kendisine “kocam yaptı” dediğini ifade etmiştir. Bu durumda aksine delil olmadığına göre davalının eşine fiziki şiddet uyguladığı sabit kabul edilmelidir. Bu halde, taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkan bırakmayacak nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davacı dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre, boşanmaya (TMK.md.166/1) karar verilecek yerde, yetersiz gerekçe ile davanın reddi doğru bulunmamıştır.
SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.

image_pdfPDF olarak Kaydetimage_printYazdır