image_pdfPDF olarak Kaydetimage_printYazdır

Esas No:2019/19832
Karar No:2021/1997
Tarih: 10.02.2021

Özet: Sanığın katılana ait banka kartından izni ve rızası dışında çektiği 800 TL yi kovuşturma aşamasında katılanın hesabına gönderdiğine dair beyanı ve bu savunmasını doğrular ve destekler nitelikte dekont sunması karşısında ; katılanın zararının kovuşturma aşamasında giderildiği gözetilmeli ve etkin pişmanlık hükümleri uygulanmalıdır.

“İçtihat Metni”

Gereği görüşülüp düşünüldü:
1-Sanık hakkında nitelikli hırsızlık suçundan kurulan hükme ilişkin sanık tarafından yapılan temyiz incelemesinde;
5271 sayılı CMK.nın 231/12. maddesi uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin karar itiraza tabi olup temyiz yasa yoluna başvurulması olanaklı bulunmadığından; sanığın itirazları hakkında da itiraz merciince bir karar verilmiş olup, bu karar da CMK.nın 271/4. madde ve fıkrası uyarınca kesin olduğundan dosyanın incelenmeksizin mahalline İADESİNE,
2- Sanık hakkında başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama suçundan kurulan mahkumiyet hükmüne yönelik sanık tarafından yapılan temyiz incelemesinde;
Yerinde görülmeyen sair temyiz itirazların reddine, ancak;
Sanığın katılana ait banka kartından izni ve rızası dışında çektiği 800 TL’yi kovuşturma aşamasında katılanın hesabına gönderdiğine dair beyanı ve bu savunmasını doğrular ve destekler nitelikte 28.04.2015 tarihli dekontu sunması karşısında; katılanın zararının kovuşturma aşamasında giderildiği gözetilmeden sanık hakkında verilen cezada; 5237 sayılı TCK.nın 245/5. maddesi delaletiyle aynı Yasanın 168/2. maddesinde düzenlenen etkin pişmanlık hükmünün uygulanmaması suretiyle fazla ceza tayini,
Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nın 321. maddesi gereğince BOZULMASINA, 10.02.2021 gününde oybirliğiyle karar verildi.

image_pdfPDF olarak Kaydetimage_printYazdır