image_pdfPDF olarak Kaydetimage_printYazdır

Esas No : 2019/12260
Karar No : 2019/15380
Tarih : 22.10.2019

Özet : İhtiyati tedbir kararlarının esasına ve infazına yönelik şikayetler tedbir kararını veren mahkemece incelenir.

“İçtihat Metni”

Çocuk teslimi emrine muhalefet suçundan sanık …’ün, 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu’nun 341. maddesi gereğince 6 aya kadar tazyik hapsi ile cezalandırılmasına dair… İcra Ceza Mahkemesinin 22/03/2018 tarihli ve 2017/277 esas, 2018/134 sayılı kararına karşı yapılan itirazın kabulü ile anılan kararın kaldırılmasına ve sanığın beraatine ilişkin mercii… 4. Asliye Ceza Mahkemesinin 29/06/2018 tarihli ve 2018/70 değişik iş sayılı kararı aleyhine Adalet Bakanlığının 16/09/2019 gün ve 94660652-105-09-10883-2019-Kyb sayılı kanun yararına bozma istemini içeren yazısı ekindeki dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 27/09/2019 gün ve KYB.2019-92950 sayılı ihbarnamesi ile dairemize gönderilmekle okundu.
Anılan ihbarnamede;
Dosya kapsamına göre, müştekinin çocuğu ile şahsi münasebet tesisine ilişkin… 1. Aile Mahkemesinin 10/03/2017 tarihli ve 2017/3 sayılı ara kararının, … 1. İcra Dairesinin 2017/577 sayılı dosyası marifetiyle yerine getirilmesi sırasında, sanığın söz konusu ara kararda belirtilen hususlara riayet etmeyerek, müşterek çocuk ile müşteki arasında şahsi münasebet tesisini engellediğinden bahisle hakkında suç duyurusunda bulunulması üzerine, … İcra Ceza Mahkemesinin 22/03/2018 tarihli kararı ile mahkûmiyetine karar verilmesini takiben anılan karara sanık müdafii tarafından yapılan itirazın… 1. İcra Dairesinin 2017/577 sayılı dosyasında sanığa 2004 sayılı İcra İflas Kanunu’nun 25/a maddesi gereğince tebligat yapılmadığı gerekçesiyle kabulü ile söz konusu kararın kaldırılarak sanığın beraatine karar verilmiş ise de; benzer bir olaya ilişkin Yargıtay… Hukuk Dairesinin 2015/12851 esas, 2017/14598 karar sayılı ilâmında, “Aile Mahkemesince tensip ara kararı ile alacaklı ….lehine verilen şahsi münasebet tesisine ilişkin kararın …. İcra Müdürlüğünün … sayılı dosyasında takibe konulduğunu,…Takibe konu karar, ihtiyati tedbir kararı olup, bu kararın infazı ile ilgili istek ilamların icrasına ilişkin İİK’nun 25/a maddesine göre infaz edilemez. Bu tür kararlarda tedbirin infazı için icra müdürlüğü veya yazı işleri müdürü veya bir başka adliye görevlisi infaz memuru olarak tayin edilir. 6100 sayılı HMK’nun 394. madde (HUMK m. 101) ve bunu izleyen maddeler uyarınca mahkemece verilen ihtiyati tedbir kararlarının esasına ve infazına yönelik şikayetler de tedbir kararını veren mahkemece (somut olayda … Aile Mahkemesi’nce) incelenir. Bu durumda, Mahkemece, yukarıda belirtilen yasal düzenlemeye göre icra dairesinin infaz memuru sıfatıyla yaptığı işleme karşı itirazı inceleme yetkisinin kararı veren Mahkemeye ait olduğu, tedbir kararının icra müdürünce uygulanmış olmasının sonuca etkili olmadığı nazara alınarak re’sen görevsizlik kararı verilmesi gerekirken,…” şeklinde belirtildiği üzere, … 1. Aile Mahkemesinin 10/03/2017 tarihli ve 2017/3 sayılı ara kararının… 1. İcra Dairesinin 2017/577 sayılı dosyası marifetiyle yerine getirilmesi sırasındaki şikâyetlerin, ara kararı veren… 1. Aile Mahkemesince incelenmesi ve bu nedenle görevsizlik kararı verilmesi gerektiğinden bahisle, itirazın kabule karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde karar verilmesinde, isabet görülmediği gerekçesiyle 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309.maddesi uyarınca anılan kararın kanun yararına bozulması isteminde bulunulmakla gereği görüşülüp düşünüldü;
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma istemine ilişkin ihbarname içeriği yerinde görüldüğünden…… Asliye Ceza Mahkemesinin 29/06/2018 tarihli ve 2018/70 değişik iş sayılı kararının, CMK’nın 309/4. maddesi uyarınca BOZULMASINA, müteakip işlemlerin mahallinde mahkemesince yapılmasına, 22/10/2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

image_pdfPDF olarak Kaydetimage_printYazdır