image_pdfPDF olarak Kaydetimage_printYazdır

Esas No : 2020/5148
Karar No : 2020/8391
Tarih : 08.10.2021

Özet : Takip dayanağı bono metinlerinde vadesinde ödenmediği takdirde müteakip bonoların muacceliyet kesbedeceği yönünde kayıt bulunması bu senetlerin kambiyo senetleri olma niteliğini etkilemez. Bu gibi kayıtlar yazılmamış sayılır. Muacceliyet koşulu ayrıca bir sözleşmede belirlenmedikçe anılan kayıt ilgililer yönünden hiçbir sonuç doğurmaz.

“İçtihat Metni”
Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının onanmasını mutazammın 05/03/2020 tarihli ve 2020/1609 Esas – 2020/2248 Karar sayılı daire ilamının müddeti içinde tashihen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hâkimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;
Alacaklı tarafından bonoya dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile başlatılan takipte borçlunun ödeme emri tebligatı usulsüzlüğü şikayeti ile birlikte vadesi gelmeyen bonolara dayanılarak icra takibi yapılamayacağını ve takibe dayanak yapılan bonoların teminat olarak verildiğini belirterek takibin iptaline karar verilmesi talebiyle İcra Mahkemesi’ne başvurduğu, mahkemece davanın kısmen kabul kısmen reddine karar verildiği, kararın taraflarca temyizi üzerine Dairemizce; tebliğ tarihinde borçlunun tebligat yapılan adresinin, iş yeri mi yoksa konut mu olduğunun, tebligatı alan kişi ile birlikte oturup oturmadığının, birlikte çalışıp çalışmadığının araştırılması gerektiğinden bahisle kararın bozulduğu, bozma nedenine göre de alacaklının sair temyiz itirazları ile borçlunun temyiz isteminin bu aşamada incelenmesine yer olmadığına karar verildiği görülmektedir.
Mahkemece bozma ilamına uyularak, tebligat usulsüzlüğüne ilişkin şikayetin kabulü ile tebligatın 17/06/2015 tarihinde yapıldığının kabulüne, muaccel olmamış bonolarla ilgili takibin iptaline yönelik davanın kabulü ile, talep edilen 266.945,00 TL lik kısım ve bu kısma ilişkin faiz ve ferilerin iptaline karar verildiği, kararın alacaklı yanca temyiz edilmesi üzerine Dairemizce onandığı, yine alacaklı yanca, taraflar arasında akdedilen sözleşme gereğince vadesi gelmeyen bonoların takibe konulabileceği belirtilerek karar düzeltme yoluna başvurulduğu anlaşılmaktadır.
Kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takip, İİK’nun 168. maddesinin birinci fıkrasına göre ancak vadesi gelmiş kambiyo senedi için yapılabilir. Takip dayanağı bono metinlerinde vadesinde ödenmediği takdirde müteakip bonoların muacceliyet kesbedeceği yönünde kayıt bulunması bu senetlerin kambiyo senetleri olma niteliğini etkilemez. Bu gibi kayıtlar yazılmamış sayılır. Muacceliyet koşulu ayrıca bir sözleşmede belirlenmedikçe anılan kayıt ilgililer yönünden hiçbir sonuç doğurmaz (Özten, Fırat; Kıymetli Evrak Hukuku, 2. Baskı. S: 487,1002). Buna göre, bono haricinde düzenlenen ve bonoya açık atıf yapılan bir sözleşme ile belirlenen muacceliyet koşulu geçerlidir.
Somut olayda alacaklı ile borçlu arasında, müşterek borçlu müteselsil kefil sıfatı ile …1. Noterliği ‘nin 23.12.2010 tarih 15978 yevmiye numaralı Finansal Kiralama Sözleşmesi imzalanmış, sözleşmenin kira bedeli başlıklı 5.maddesinin a fıkrasında “ kiracı ödeme planında (ek 1-a) belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde veya sonradan noter kanalı ile gönderilen ödeme planında belirtilen kesin kira bedellerini kiralayana ödemeyi kabul ve taahhüt eder.” yine aynı maddenin c fıkrasında “ kiracının hangi nedenle olursa olsun bir kira bedelinin zamanında ödememesi durumunda ihtara gerek kalmaksızın tüm kira bedelleri muaccel olur” şeklinde düzenleme yapıldığı, d fıkrasının ise “ kira bedelleri karşılığında alınan bonolardan herhangi biri vadesinde ödenmediği takdirde diğerlerinin tamamı muaccel olur” hükmünü içerdiği görülmektedir.
Yine Finansal Kiralama Sözleşmesinin başlığında sözleşmenin ayrılmaz parçasını oluşturduğu yazılı olan; Ek 1,2,3 belgelerinin içeriğinde yer alan ödeme planına, tapu kayıtlarına ve bu plan ile aynı içerikteki sözleşme içeriğinde de toplam 59 adet bono tanzim edildiği, söz konusu senetlerden herhangi birsinin vadesinde ödenmemesi halinde tüm bonoların muaccel olacağı kararlaştırılmış olup, takip konusu yapılan senetlerin işbu sözleşmede belirtilen senetler olduğu anlaşılmıştır. Dava dilekçesinin içeriği nazara alındığında da takip konusu yapılan bonoların işbu Finansal Kiralama Sözleşmesinde belirtilen bonolar olduğu hususunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmadığı anlaşılmaktadır. Hal böyle olunca, alacaklının sözleşme gereğince muaccel hale gelen senetlere dayanarak icra takibi başlatmasında usul ve yasaya aykırılık bulunmamaktadır.
O halde mahkemece, takip konusu senetlerin muaccel olmadığına yönelik şikayetin reddine karar verilmesi gerekirken, istemin kabulü ile takibin kısmen iptaline karar verilmesi isabetsiz olup hükmün bu nedenle bozulması gerekirken onandığı anlaşılmakla alacaklının karar düzeltme isteminin kısmen kabulü gerekmiştir.
SONUÇ: Alacaklının karar düzeltme isteminin kısmen kabulü ile Dairemizin 05/03/2020 tarih ve 2020/1609 Esas – 2020/2248 Karar sayılı onama ilamının kaldırılmasına, mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 08/10/2020 gününde oybirliğiyle karar verildi.

image_pdfPDF olarak Kaydetimage_printYazdır