image_pdfPDF olarak Kaydetimage_printYazdır

Esas No : 2018/14283
Karar No : 2019/15963
Tarih : 05.11.2019

Özet : Çekin asli unsurlarından olan keşide tarihi, gerçek keşide tarihinden sonraki bir tarih olarak da yazılabilir. Bu takdirde ibraz süresi uzatılmış sayılır. Ancak çekin ileri tarihli olarak düzenlendiği, ancak çeke atıf yapan İİK.nun 169/a maddesinde yazılı nitelikte bir belge ile kanıtlanması halinde kabul edilebilir.

“İçtihat Metni”


Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hâkimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Şikayetçi borçlunun, icra mahkemesine başvurusunda takip dayanağı çekteki imzanın şirket temsilcisine ait olmadığını ileri sürerek takibin iptali ile tazminat talebinde bulunduğu, ilk derece mahkemesince keşide tarihi itibariyle şirket yetkilisinin imza incelemesi yaptırılarak itirazın kabulüne, davacı yönünden takibin durdurulmasına ve tazminata yer olmadığına karar verildiği, alacaklı tarafından istinaf yoluna başvurulması üzerine … Bölge Adliye Mahkemesi …. Hukuk Dairesi’nin 28.05.2018 tarih ve 2017/3273 E.-2018/1290 K. sayılı kararı ile istinaf başvurusunun esastan reddine karar verildiği görülmektedir.
Somut olayda alacaklı vekilinin süresinde sunduğu cevap dilekçesinde ve istinaf talebine ilişkin dilekçesinde çekin ileri tarihli düzenlenip 2013 yılında keşideci tarafından lehtara teslim edildiğini, 2013 yılı itibariyle borçlu şirket temsilcisinin…olduğunu, bu yetkili yönünden imza incelemesi yapılması gerektiğini ileri sürdüğü, temyiz dilekçesinde ise önceki beyanlarına ek olarak; borçlu şirketin 11.07.2013 tarihinde takibe konu çeki lehtar …e teslim ettiğini, borçlu şirket tarafından ileri bir tarih yazıldığını, çek teslimine ilişkin 11.07.2013 tarihli protokol yapıldığını belirttiği, takibe konu çeke atıf yapıldığı görülen protokol örneğinin temyiz aşamasında dosyaya ibraz edildiği anlaşılmaktadır.
Çekin asli unsurlarından olan keşide tarihi, gerçek keşide tarihinden sonraki bir tarih olarak da yazılabilir. Bu takdirde ibraz süresi uzatılmış sayılır (Fırat Öztan-Kıymetli Evrak Hukuku sh:1054).
Öte yandan çekin ileri tarihli olarak düzenlendiği, ancak çeke atıf yapan İİK.nun 169/a maddesinde yazılı nitelikte bir belge ile kanıtlanması halinde kabul edilebilir.
O halde alacaklı takip dayanağı çekin ileri tarihli düzenlendiğini iddia etmiş ve takibe konu çeke ilişkin İİK.nun 169/a maddesinde yazılı belge niteliğinde 11.07.2013 tarihli protokol örneği sunmuş olmakla protokol örneğinin aslı istenerek, değerlendirilmek suretiyle sonuca gidilmesi gerekirken, eksik incelemeyle yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz olup, kararın bozulması gerekmiştir.
SONUÇ : Alacaklının temyiz isteminin kabulü ile yukarıda yazılı nedenlerle 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK’nun 364/2. maddesinin göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK’nun 373/1. maddesi uyarınca, sayılı istinaf talebinin esastan reddine ilişkin kararının … Adliye Mahkemesi …. Hukuk Dairesi’nin 28.05.2018 tarih ve 2017/3273 E.-2018/1290 K. sayılı kararının KALDIRILMASINA ve… İcra Hukuk Mahkemesi’nin 06.07.2017 tarih ve 2016/227 E. – 2017/119 K. sayılı kararının BOZULMASINA, dosyanın İlk Derece Mahkemesi’ne, kararın bir örneğinin de, Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, 05/11/2019 gününde oy birliğiyle karar verildi.

image_pdfPDF olarak Kaydetimage_printYazdır