Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2017/2284 E.

Önceki kararın gerekçesi kusur yönünden değiştirildiğinden direnme kararı niteliğinde değil, yeni hüküm niteliğindedir ve Yeni gerekçeye dayalı bu kararı temyizen inceleme görevi Özel Daireye aittir.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2020/2473 E.

Kesinleşmiş ceza mahkumiyeti kararlarının hukuk hakimini bağlayacağı ilkesi süresinde yapılmış tahrifat iddiasının varlığı halinde değerlendirilir.

Anayasa Mahkemesi 2017/40199 Başvuru No

Boşanma kararının yurt dışındaki eşe tebliğ edilmemesi ve bu suretle nüfus kayıtlarının boşanma kararı doğrultusunda düzeltilmemesi nedeniyle evlenme hakkı ihlal edilmiştir.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2015/18977

Senedin, imzalı boş bir belgenin doldurulması sonucu elde edildiği hususu, İİK. nun 68/a maddesine göre ve şekli inceleme yapan icra mahkemesinde ileri sürülemeyeceği gibi, değerlendirme konusu da yapılamaz. Bu yöndeki iddia yargılamayı gerektirip, ancak genel mahkemede açılacak bir davada ileri sürülebilir.