Yargıtay 18. Ceza Dairesi 2015/32551 E.

Sanığın, ifadesini alan hakime hitaben “adama bak, biz başka suçtan geliyoruz, adam yeni suç çıkartıp duruyor, ben senin gibi ne hakimler gördüm, 17 yıldır cezaevindeyim.” şeklindeki sözleri hakaret değildir.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi – 2019/9725 E.

İşler nafaka öncelikle maaşından kesilmesi gerekmekte olup, birikmiş nafaka alacağı diğer adi alacaklar gibi daha önce konulan hacizler sona erdikten sonra kesilmesi gerekmektedir.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2017/2284 E.

Önceki kararın gerekçesi kusur yönünden değiştirildiğinden direnme kararı niteliğinde değil, yeni hüküm niteliğindedir ve Yeni gerekçeye dayalı bu kararı temyizen inceleme görevi Özel Daireye aittir.

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi 2016/31093 E.

Davalı vekilinin mazeret dilekçesi sunduğu, bu mazeretini de belgelendirdiği görülmüştür. Mahkemece, davalı vekilinin mazeret dilekçesi sunduğu tutanağa bağlanarak mazeretin kabulüne karar verilmiş ve aynı celse davalı vekilinin yokluğunda tahkikat aşaması sonlandırılarak davanın esası hakkında karar verilmiştir. Davalının mazeret dilekçesi göndererek katılmadığı celse de mazeret kabul edildiği halde davalının yokluğunda karar verilmesi hatalı olup bozma sebebidir.