YARGITAY HUKUK GENEL KURULU-2017/457

İspat yükü kendisine düşmeyen taraf ( ispat yükününü kendisine düştüğü sanısıyla ) diğer tarafa yemin teklif ederse, diğer taraf yemin etmiş olsa bile bu geçersizdir, başka bir ifadeyle kesin delil teşkil etmez.

Yargıtay 20. Hukuk Dairesi 2017/7595 E.

Tapu sicilinin yanlış tutulması nedeniyle uğranılan zararın 4721 sayılı TMK’nın 1007. maddesi uyarınca tazmini istemine ilişkin davalar belirsiz alacak davası niteliğinde olmayıp nispi harca tâbi davalardandır.