Yargıtay 2.Hukuk Dairesi 2018/23289

Hakim tarafından düzenlenen kişisel ilişkinin taraflara açıklanıp görüşleri sorulmadan, kabul beyanları alınmadan hüküm kurulmuş olması bozmayı gerektirmiştir.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2019/2637 E.

Davalının davacıya ödeyeceği kısmın tarafların iradelerine aykırı olarak maddi hata nedeni ile eksik olarak hükme geçirilmesi sebebiyle mahkemece davalının tavzih talebinin kabulüne karar verilmesi gerekirken, karar verilmesine yer olmadığı kararı verilmesi bozma sebebidir.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2017/3-2613 E.

Anlaşmalı boşanma protokolü düzenlendiğinde karşılıklı edimler arasındaki denge sonradan, şartların olağanüstü değişmesiyle taraflardan biri aleyhine katlanılamayacak derecede bozulmuşsa, taraflar artık o akitle bağlı tutulamazlar,

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 2016/29625 E.

Anlaşmalı boşanmaya esas olmak üzere düzenlenen protokol hükümleri, anlaşmalı boşanma davası gerçekleşerek protokol onaylandığı takdirde geçerli bir hale gelir.