Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2017/4714 E.

Mirası reddeden borçlunun miras yoluyla kendisine intikal eden taşınmazlardaki hisseleri üzerindeki haczin kaldırılması için şikayete başvurmasında hukuki yarar yoktur.