Yargıtay Hukuk Genel Kurulu – 2013/1021 E.

Taraflar arasında yapılmış yetki sözleşmesinde mahkemeden söz edilmiş ise, yapılan yetki sözleşmesi sadece mahkemeden karar alınmasını değil, karardan önce veya sonra başvurulacak cebrî icrayı da kapsar

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 2018/527 E.

Davacı tarafından davalıya gönderilen havalede herhangi bir açıklama bulunmamakta olup davacının davalı tarafa yapılan dava konusu havalenin borç olarak gönderildiğini kanıtlayamadığı gözetildiğinde davanın reddine karar verilmesi gerekir.