T.C. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi

ESAS NO:2016/13731KARAR NO:2020/2358TARİH:17.02.2020 ÖZET: A) Davacı İsteminin Özeti:Davacı vekili; davacının davalı işyerinde 15/09/2006 tarihinde kaloriferci, konut kapıcısı ve bahçıvan olarak çalışmaya başladığını, 17/03/2012 tarihinde iş akdine haksız olarak son verildiğini, son ücretinin net 1.200,00 TL olduğunu, mesaisinin 05,00-23,00 arası olduğunu, ayrıca hafta sonu tatilleri ile bayram tatillerinde de sürekli çalıştığını, ancak bu çalışmaların karşılığının kendisine…

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2015/1598 E.

Performans düşüklüğü haklı fesih nedeni oluşturacak ağırlıkta olmamakla birlikte geçerli fesih nedeni oluşturduğundan ve bu fesih şekli de işçinin kıdem ve ihbar tazminatlarına hak kazanmasına engel teşkil etmediğinden davacının kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin kabulü gerekir.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2010/50993 E.

Kısa çalışma ödeneği miktarı %50 oranında artırılarak ödenir ve kısa çalışma ödeneği olarak yapılan ödemeler, başlangıçta belirlenen işsizlik ödeneği süresinden düşülmez.