Yargıtay 17. Hukuk Dairesi – 2016/3265 E.

boşanma davası ve edinilmiş mallara katkı payı davası durumda davanın BK. 19. maddesi uyarınca açılan tapu iptal ve tescil isteğine ilişkin olup, İİK.nın 277 ve devamı maddeleri uyarınca açılan bir dava olmadığından davada icra takibi ve aciz vesikası ibrazı zorunlu değildir.