Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu – 2010/5 E.

Vakıf yüksek öğretim kurumlarında niteliği belirtilen kamu hizmetinin yürütülmesi için istihdam edilen akademik personel ile vakıf yüksek öğretim kurumu arasında akdedilecek sözleşmenin “idari hizmet sözleşmesi” niteliğinde bulunduğunun kabulü zorunludur.

T.C. DANIŞTAY 14. DAİRE 2016/11722 E.

T.C. DANIŞTAY 14. DAİRE ESAS NO: 2016/11722KARAR NO: 2018/7758 TARİH: 19.12.2018 DANIŞTAY İLAMI Davacı TMMOB Mimarlar Odası Başkanlığı Davalı Kültür ve Turizm Bakanlığı – ANKARA Davanın Özeti : 19/10/2016 günlü, 29862 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 13/10/2016 günlü, 639 sayılı Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu İlke Kararının; uluslararası sözleşmelere, Anayasaya, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını…

DANIŞTAY 2. DAİRE 2016/10078

T.C. DANIŞTAY 2. DAİRE ESAS NO: 2016/10078KARAR NO: 2017/6692TARİH: 02/11/2017 DANIŞTAY İLAMI İstemin Özeti : Davacı Sendika tarafından, 04/10/2013 tarih ve 2013/5443 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kararlaştırılarak, 08/10/2013 tarih ve 28789 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren; Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin ve 02/09/1925…

T.C. DANIŞTAY 4. DAİRE 2014/4695 E.

T.C. DANIŞTAY 4. DAİRE ESAS NO: 2014/4695KARAR NO: 2017/4767TARİH: 23.5.2017 DANIŞTAY İLAMI 26.4.2014 tarih ve 28983 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nin “Avukatlık Ücretleri” başlıklı I-B-4. bölümünde yer alan “…Avukatlar aldıkları bu para için davayı kazanana serbest meslek makbuzu düzenler ve makbuzda alınan tutar üzerinden KDV hesaplayıp ayrıca gösterirler. Mahkeme kararında…

Danıştay 10. Daire 2016/16015 E.

Türk hukuk sisteminde eski vakıflara ait hayrat taşınmazların vakfiyesi doğrultusunda istifadesine bırakıldığı toplum tarafından kullanılmasına engel olunamayacağı, vakıf senedinde sürekli olarak tahsis edildiği vasfı dışında kullanımının ve başka bir amaca özgülenmesinin hukuken mümkün olmadığı.