Sayıştay 5. Daire 418 nolu Karar

Belediyede fiilen zabıta olarak görev yapmayana, zabıta görevini fiilen yürütenlere verilmesi gereken maktu fazla çalışma ücretinin ödenmesi suretiyle ……. TL kamu zararından , Harcama Yetkilisi ve Gerçekleştirme Görevlisi müştereken ve müteselsilen sorumludur