T.C. Yargıtay 12. Hukuk Dairesi

Bonoda ilk cironun lehtara ait olması zorunludur. İlk ciro lehtara ait değilse, ciro zinciri düzensiz demektir. Ancak lehtarın cirosundan sonra senedi devralan hamiller yetkili hamil olurlar.

T.C. Yargıtay 12. Hukuk Dairesi

Düzenleme (keşide) yerinin kısaltma olarak yazılmış olması tek başına çeki çek olmaktan çıkaracak bir eksiklik olmayıp, hiçbir duraksamaya yer vermeyecek şekilde anlaşılabilme koşulu ile çekin vasfını korumaktadır.

T.C. Yargıtay 12. Hukuk Dairesi

Çekin asli unsurlarından olan keşide tarihi, gerçek keşide tarihinden sonraki bir tarih olarak da yazılabilir. Bu takdirde ibraz süresi uzatılmış sayılır. Ancak çekin ileri tarihli olarak düzenlendiği, ancak çeke atıf yapan İİK.nun 169/a maddesinde yazılı nitelikte bir belge ile kanıtlanması halinde kabul edilebilir.

T.C. Yargıtay 12. Hukuk Dairesi

Takibe konu senet üzerinde düzenleyen olarak yer alan keşidecinin imzasının bulunmadığı açık olması sebebiyle aval veren ve senedin üzerinde imzası bulunan avalin sorumluluğuna gidilemez.

T.C. Yargıtay 12. Hukuk Dairesi

Senet üzerinde bulunan ödeme tarihi rakamla doğru yazılmış ancak yazı ile sehven farklı yazılmış ise de Türk Ticaret Kanunun da kambiyo senetleri sıkı şekil şartlarına bağlanmıştır. Bu sebeple çift vadeli senetler kambiyo senedi vasfını yitirmektedir.

T.C. Yargıtay 12. Hukuk Dairesi

Takip dayanağı bono metinlerinde vadesinde ödenmediği takdirde müteakip bonoların muacceliyet kesbedeceği yönünde kayıt bulunması bu senetlerin kambiyo senetleri olma niteliğini etkilemez. Bu gibi kayıtlar yazılmamış sayılır. Muacceliyet koşulu ayrıca bir sözleşmede belirlenmedikçe anılan kayıt ilgililer yönünden hiçbir sonuç doğurmaz.