T.C. Yargıtay 13. Hukuk Dairesi

Yetki belgesi vekaletname hükmünde olup, yetki belgeli avukat kusuruyla verdiği zarardan asile karşı diğer avukatla birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur.

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi – 2016/23688 E.

Davalının evli oldukları dönemde ve boşanma süresinde müşterek hesaplarında bulunan parayı çekmesi neticesinde çekilen paranın yarısı davalıdan tahsil edilir. Davacı, ıslah dilekçesi ile açıkçaalacağının Dolar ve Avro üzerinden tahsilini talep ettiği halde, mahkemece emredici nitelikteki anılan yasa maddesi hükmüne aykırı olarak, Türk Lirası üzerinden hüküm kurulması bozmayı gerektirir.

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 2018/527 E.

Davacı tarafından davalıya gönderilen havalede herhangi bir açıklama bulunmamakta olup davacının davalı tarafa yapılan dava konusu havalenin borç olarak gönderildiğini kanıtlayamadığı gözetildiğinde davanın reddine karar verilmesi gerekir.

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 2016/29625 E.

Anlaşmalı boşanmaya esas olmak üzere düzenlenen protokol hükümleri, anlaşmalı boşanma davası gerçekleşerek protokol onaylandığı takdirde geçerli bir hale gelir.